Skip to:

21 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o ponowną analizę funkcjonowania pieczy zastępczej oraz wymagań stawianych kandydatom do jej sprawowania. W trosce o zapewnienie praw dzieciom, które czasowo lub na stałe zostały pozbawione naturalnego środowiska rodzinnego i wymagają opieki oraz ochrony ze strony państwa - Rzecznik Praw Dziecka dokonał analizy ich sytuacji w rodzinach zastępczych oraz sposobów prowadzenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Przeprowadzona analiza wskazała między innymi na istnienie systemowych niedostatków w organizacji szkoleń.

Marek Michalak zwrócił również uwagę, na brak specjalistycznych szkoleń omawiających problem przemocy - z naciskiem na uzmysłowienie, że przemocą jest nie tylko bicie dziecka, jak i rozpoznawanie zachowań będących jej skutkiem oraz prowadzących do nabycia umiejętności udzielenia pomocy dziecku, które jej doświadczyło.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej