Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z wnioskiem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 27 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz.U. z 2010, Nr 33, poz. 178.) z art. 2, art. 31, art. 41, art. 42 pkt. 2, art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł ten dotyczy automatycznego przedłużenia pobytu nieletnich w ośrodku dla nieletnich w sytuacji wydania postanowienia o skierowaniu sprawy do trybu poprawczego i zarządzenia wyznaczenia rozprawy. Rzecznik Praw Dziecka w swoim wystąpieniu podkreślił, że przedłużenie pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich w trybie art. 27 § 3 upn nie podlega kontroli instancyjnej i jest niezaskarżalne. Automatyzm przedłużenia pobytu nieletniego powoduje, że brak jest określenia granicznej daty pobytu w schronisku dla nieletnich, co łącznie sprawia, że postanowienie takie jest niezgodne z zasadą wolności przewidzianą w art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Rzecznika Praw Obywatelskich