Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 13 stycznia br. do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanowienia oraz stosowania prawa wewnątrzszkolnego, związanego z karami statutowymi wobec uczniów.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na praktykę stosowanych wobec uczniów kar, tj. nagany publicznej oraz podania do wiadomości społeczności szkoły informacji o zastosowaniu innej sankcji. W opinii Rzecznika kary te naruszają godność dziecka, a tym samym pozostają w sprzeczności z Konstytucją RP, Konwencją o prawach dziecka i ustawą o systemie oświaty.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań, zwiększających aktywność kuratorów oświaty w zakresie nadzoru nad zawartymi w statutach szkół regulacjami, dotyczącymi karania uczniów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej