Skip to:

1 października 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie korzystania z ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dzieciom mającym obywatelstwo polskie, a posiadającym legitymację szkolną w języku obcym.

W obecnym stanie prawnym z ulg przejazdowych w środkach transportu publicznego mogą korzystać jedynie dzieci posiadające legitymacje w języku polskim o wzorze zgodnym z przepisami. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na to, że te przepisy nie zapewniają prawa do korzystania z ulg dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, ale uczącym się za granicą lub w szkołach zagranicznych na terenie Polski. Szkoły te wydają legitymacje szkolne w obcym języku, które nie są uznawana przez pracowników zespołów konduktorskich oraz kontrolerów, co pociąga za sobą konieczność wykupienia pełnopłatnego biletu lub uiszczenia kary za przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi.

Wcześniej w tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka zwracał się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, który uznał, że resortem odpowiedzialnym za podjęcie działań legislacyjnych tej sprawie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów. Na problem korzystania z ulg przejazdowych przez dzieci posiadające legitymacje w języku obcym zwrócił także uwagę Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w liście skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka 9 sierpnia br.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej