Skip to:

9 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej pod przewodnictwem Prezes Zarządu Pani Marianny Sitek-Wróblewskiej. W spotkaniu uczestniczyły również Poseł Magdalena Kochan - Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik w Wydziale Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Adopcji Departamentu Polityki Rodzinnej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja przedstawiła wyniki badań (nad którymi patronat sprawował Rzecznik Praw Dziecka) nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, które wykazały, że placówki opiekuńczo-wychowawcze w sposób niewystarczający przygotowują podopiecznych do dorosłego życia, w tym odnalezienia się na rynku pracy. Na podstawie wyników tych badań Fundacja (we współpracy z przedstawicielami pracodawców oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi rynek pracy) zamierza budować model pracy wychowawczej ukierunkowany na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podczas spotkania rozmawiano o znaczącej roli wychowawcy - mentora, który przez cały okres pobytu dziecka w placówce, w sposób świadomy powinien budować oraz rozwijać potencjał dziecka.

Fundacja zwróciła się z prośbą do Rzecznika Praw Dziecka o objęcie honorowym patronatem działań wdrożeniowych realizowanych w województwie pomorskim oraz działań upowszechniających, które będą realizowane w 2015 roku podczas konferencji regionalnych w Gdańsku, Warszawie, Olsztynie i Krakowie.