Skip to:

26 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie nad planowanymi zmianami w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Organizatorem spotkania był Rzecznik Praw Dziecka oraz Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

W spotkaniu uczestniczyli również: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Wiceprezes Fundacji Przyjaciółki Joanna Luberadzka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, Sędziowie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Kuratorów Sądowych i rodzice zastępczy.

Debata podzielona była na dwie części. W pierwszej uczestnicy zapoznali się z wnioskami wypracowanymi przez przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, który odbył się w grudniu 2012 roku. Następnie zostali podzieleni na zespoły problemowe. Zadaniem zespołów było zidentyfikowanie problemów na tle stosowania ustawy oraz wypracowanie postulatów zmian. W drugiej części liderzy zespołów przedstawili swoje propozycje zaproszonym ekspertom. Wnioski z debaty w formie pisemnej zostaną przekazane Ministerstwom Pracy i Polityki Społecznej oraz Sprawiedliwości.