Skip to:

Zgodnie z dyspozycją ustawową Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak już po raz dziesiąty przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka, tym razem za rok 2017 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

Po wysłuchaniu przez senatorów Informacji i Uwag Rzecznika w komisjach senackich, przyszedł czas na posiedzenie plenarne,  podczas którego debatowano o prawach dziecka i stanie ich przestrzegania.  

Podsumowując działalność RPD w 2017 roku Marek Michalak poinformował, że do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło łącznie 39 182 sprawy. Rzecznik skierował do ministrów, organów lub instytucji ogółem 168 wystąpień o charakterze generalnym. W 363 przypadkach uznał, że istnieje zagrożenie dla dobra dziecka w toczącym się postępowaniu sądowym, dlatego korzystając z ustawowych kompetencji, zgłaszał udział w postępowaniach sądowych i brał w nich udział na prawach przysługujących prokuratorowi.

Istotnym elementem działalności Rzecznika Praw Dziecka było podejmowanie czynności kontrolnych w następstwie otrzymanych sygnałów o nieprawidłowościach, jak również z własnej inicjatywy. W 2017 r. Rzecznik zbadał na miejscu łącznie 291 spraw. Kontrole przeprowadzono m.in. w: placówkach pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, szkołach, placówkach interwencyjnych oraz miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży.

W 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka wydał opinie do 74 różnego rodzaju projektów aktów normatywnych.

W ramach upowszechniania praw dziecka w ubiegłym roku Rzecznik gościł dzieci i młodzież w swoim Biurze lub spotykał się z nimi w różnych miastach Polski, m.in. w: szkołach, przedszkolach, szpitalach, miejscach wypoczynku i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 52 tys. dzieci i młodzieży, a każdy uczestnik na zakończenie otrzymał zestaw materiałów promujących prawa dziecka i informujących o Dziecięcym Telefonie Zaufania RPD.

Honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka zostało objętych 299 wydarzeń i inicjatyw organizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe, placówki naukowe oraz organy administracji państwowej i samorządowej.

Marek Michalak prezentując podejmowaną aktywność na rzecz dzieci, zwrócił szczególną uwagę na najistotniejszą części Informacji rocznej RPD, tj. Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, w których wskazuje na obszary, wymagające podjęcia pilnych działań naprawczych. Przywołał tu m.in. konieczność pilnego rozwiązania problemów dotyczących właściwego zabezpieczenia zdrowia dzieci i młodzieży – od pediatrii, profilaktyki, medycyny szkolnej, przez stomatologię, po psychiatrię, która jest w katastrofalnym stanie. Rzecznik wskazał też kwestię ograniczenia skutków reformy edukacji, która szczególnie dotkliwie dotyka siódmoklasistów. Podkreślił konieczność ratyfikacji III protokołu do Konwencji o prawach dziecka, którego inicjatorem na forum międzynarodowym był właśnie polski Rzecznik. Przypomniał również o kierowanym kilkukrotnie apelu do rządu o przygotowanie i wdrożenie przez rząd Narodowej Strategii Walki z Przemocą Wobec Dzieci, co rekomenduje ONZ.

- Strategia pozwoli pomagać skuteczniej, skoordynować działania różnych służb. Wielokrotnie dostałem odpowiedź z resortu, że nie ma takiej potrzeby. Tymczasem niedawno Ministerstwo Spraw Zagranicznych ten apel Rzecznika wsparło, za co jestem wdzięczny – mówił Marek Michalak. Nawiązując zaś do pojawiających się ostatnio w przestrzeni publicznej opinii o „klapsach” Rzecznik podkreślił, że każde usprawiedliwianie przemocy wobec dzieci jest haniebne.

W trakcie wystąpienia Rzecznik podziękował senatorom za dekadę bardzo owocnej współpracy, szczególnie za realizację jego postulatów m.in: wpisanie do prawa polskiego przepisu mówiącego, że dziecko ma prawo do obojga rodziców, wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci, czy nowelizacje ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu karnego i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podziękował za upowszechnianie kampanii społecznych RPD, które zwracały uwagę na podmiotowość dzieci, ich potrzeby i troski, Rok Janusza Korczaka (2012) i obecnie trwający Rok Ireny Sendlerowej.

- Patronka tego roku Irena Sendlerowa mówiła: jak nie wiesz co robić, to czyń dobro. Życzę podejmowania tylko dobrych działań dla najmłodszych – powiedział.

Senatorowie dziękując Rzecznikowi Praw Dziecka za dziesięć lat wytężonej pracy na rzecz najmłodszych wręczyli Markowi Michalakowi specjalny medal okolicznościowy z orłem senackim.

W 61. posiedzeniu plenarnym Senatu RP uczestniczył gość specjalny, grecki Rzecznik Praw Dziecka – Georgios Moschos, który z uwagą przysłuchiwał się debacie o prawach dziecka w Polsce.

Informacja o działalności RPD w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (PDF)