Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się 4 stycznia 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o pomoc w oszacowaniu liczby i rodzaju powołanych rodzin zastępczych oraz liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i instytucjonalnej, z rozróżnieniem na rodzinne formy opieki nad dzieckiem.

Przy okazji prac legislacyjnych nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rzecznik Praw Dziecka podjął działania zmierzające do analizy szeroko rozumianego zjawiska powierzania dzieci zastępczym środowiskom i opiekunom. Przedmiotem zainteresowania Rzecznika są m.in. dane na temat liczby dzieci powracających pod opiekę rodziców biologicznych oraz liczba dzieci powierzonych opiece zastępczej wracających do placówek opiekuńczo - wychowawczych. Poznanie skali tego zjawiska umożliwi Rzecznikowi podejmowanie działań zmierzających do unikania sytuacji, kiedy zmiana miejsca pobytu dziecka nie służy jego dobru, a wynika z przyczyn, którym można zapobiegać.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się 4 stycznia 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o pomoc w oszacowaniu liczby i rodzaju powołanych rodzin zastępczych oraz liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i instytucjonalnej, z rozróżnieniem na rodzinne formy opieki nad dzieckiem.