Skip to:

- Kontakty dziecka z rodzicem będą wykonywane cyklicznie i w porównywalnym okresie przebywania z każdym rodziców – ustaliły połączone komisje senackie (11 czerwca). O taką formę zabezpieczenia prawa dziecka do obojga rodziców postulował Rzecznik Praw Dziecka.

Przed członkami Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Marek Michalak postulował o zastąpienie sformułowania zastosowanego w projektowanych przepisach dotyczących zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, dotyczącego możliwości określenia, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców „w powtarzających się okresach”.

- Ważne jest, aby przepisy akcentowały nie tyle aspekt cykliczności sprawowania opieki nad dzieckiem lecz, by odwoływały się do jej wymiaru czasowo-jakościowego, gwarantującego dziecku porównywalność udziału w jego życiu obojga rodziców – podkreślał Rzecznik Praw Dziecka.

Marek Michalak argumentował, że powtarzające się okresy mogą oznaczać, że sąd ustali je w podobnej formie jak kontakty, np. dwie godziny raz w miesiącu i ta nowelizacja wówczas nie wniesie niczego oczekiwanego dla dzieci.

- Ważne jest przede wszystkim, aby zabezpieczyć prawo dziecka do obojga rodziców, w sposób, który optymalnie pozwoli na wychowania i kontakt z każdym z rodziców. Poprawka ma zagwarantować poszanowanie praw dzieci i złagodzenie skutków rozstania z rodzicami – mówił w Senacie RPD.

Uczestnicy posiedzenia jednogłośnie przyjęli poprawkę, która gwarantuje, że kontakty dziecka z rodzicem będą wykonane cyklicznie i w porównywalnym okresie przebywania z każdym rodziców.

-  Przyjęcie poprawki wyznaczy również pożądany kierunek praktyki orzeczniczej – podkreślał sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa.

Przypomnijmy, iż projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, podjęty przez Senat na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, zakłada, że po raz pierwszy w polskim prawie pojawi się przepis mówiący o prawie dziecka do wychowania przez oboje rodziców.

Zmiany przepisów art. 58 i 107 krio, zakładają również likwidację automatyzmu ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do porozumienia co do sposobu wychowania dziecka. Ingerencja w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej będzie mogła nastąpić jedynie w sytuacji,  gdy dobro dziecka tego wymaga. 

Projektem proponuje się również zdjęcie z sądu obowiązku rozstrzygania o kontaktach z dziećmi, gdy są one utrzymywane bezkonfliktowo. Wówczas, na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów. Ponadto projekt zakłada zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego polegające na ujednoliceniu składu orzekającego w sprawach opiekuńczych oraz nowelizuje przepisy w zakresie postępowań o wykonywanie kontaktów i zabezpieczeniu.