Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia:

1. Projekt Edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, organizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Projekt trwa przez cały rok szkolny i polega na comiesięcznych spotkaniach uczniów w kinie. Każde spotkanie poprzedzone jest prelekcją wyjaśniającą tematykę filmu. Zostały także przygotowane scenariusze zajęć w oparciu o filmy, które pomogą wychowawcom i nauczycielom nawiązać z młodzieżą dialog i porozmawiać na problemy, z jakimi spotkali się bohaterowie obejrzanych filmów. Projekt ma za zadanie uwrażliwić młodzież na sztukę filmową oraz nauczyć odbioru filmu.

2. II edycja Międzyszkolnego Konkursu "Świat na TAK! - Prawa Dziecka", organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Słupsku. Jego głównym celem jest upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o ich prawach. Tegoroczna edycja organizowana jest po hasłem: Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania".

3. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" Pacanów 2013, organizowany przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
Celem konkursu jest spopularyzowanie fotografii jako dziedziny sztuki. Istotna jest także wymiana doświadczeń między fotografującymi, jak też próba zainteresowania szerokiej publiczności fotografią jak i samym konkursem.

4. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, organizowana przez Uniwersytet Gdański
Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem "Społeczny kontekst rozwoju - od dziecka do dorosłego". Wśród poruszanych tematów pojawią się zagadnienia: transmisji pokoleniowej, rozwoju w kontekście kultury konsumpcji i materializmu czy psychopatologia rozwoju. Organizatorzy przewidują różne formy wystąpień: wykłady plenerowe, sympozja tematyczne, sesje plakatowe oraz warsztaty zgłoszone przez uczestników konferencji.

5. V Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych "Kwiaty Integracji", organizowany przez Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie
Podczas przeglądu swoje artystyczne talenty zaprezentują dzieci z warszawskich przedszkoli. Głównym celem przeglądu jest ukazanie korzyści płynący z procesu integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych poprzez prezentację ich umiejętności i możliwości w formie artystycznej.

6. III Wojewódzką Konferencję z cyklu "Wirtualny i multimedialny świat" pt. "Uczeń, rodzic, szkoła w sieci zagrożeń XXI wieku", organizowaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i nauczycieli, a także pracowników świetlic środowiskowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ma za zadanie zapoznanie ich z wirtualnym światem i pokazać jak można wykorzystać Internet w działalności pedagogicznej. Ma również wskazać najważniejsze zagrożenia, jakie mogą spotkać dziecko w cyberprzestrzeni.

7. Targi dziecięce w Częstochowie połączone z konferencją dla kobiet w ciąży i młodych rodziców
Targi mają na celu prezentację najnowszych produktów dla matki i dziecka. W trakcie targów prowadzone będą także warsztaty dla młodych rodziców z zakresu położnictwa czy psychologii rozwojowej. Poruszane będą takie tematy jak: bezpieczeństwo dziecka w podróży czy prawidłowa dieta dla niemowląt i małych dzieci.

8. Energa Basket Cup
Energa Basket Cup to igrzyska młodzieży szkolnej w minikoszykówce dziewcząt i chłopców. Turniej ma za zadanie podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, szerzenia idei ducha sportowego oraz kształtowaniu uniwersalnych wartości sportowych. Dzięki meczom wyjazdowym i udziałowi w zgrupowaniach, mali zawodnicy mają także możliwość poznania różnych środowisk i nawiązania nowych kontaktów.

9. Konferencja naukowa "Problemy w transgranicznym stosowaniu prawa", organizowana przez Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa Collegium Polonicum w Słubicach.
Jeden z głównych tematów konferencji będzie dotyczył sytuacji prawnej dziecka w Polsce i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transgranicznej w rodzinach polsko-niemieckich m.in. uprowadzenia dzieci, funkcjonowania urzędu ds. młodzieży (Jugendamt) w Niemczech.

10. XIX Targi Wydawców Katolickich
Podczas tegorocznej edycji targów drugi dzień zostanie poświęcony książce dla dzieci. Młodzież zostanie zapoznana z książką w różnej wersji - tradycyjnej i elektronicznej. Zaplanowano także spotkania z autorami książek dla dzieci oraz osobami świata medialnego.

11. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko: Kultura - Sztuka - Edukacja", organizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Konferencja odbywa się ramach obchodów Roku Komisji Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Pedagogicznym. Celem konferencji jest podjęcie tematu edukacji kulturowej i artystycznej. Przedsięwzięcie skierowane jest do środowiska naukowego i nauczycielskiego oraz osób związanych z ośrodkami i instytucjami działającymi na rzecz upowszechnienia kultury i sztuki.

12. II Konferencja szkoleniowo metodyczna w zakresie wspomagania procesu dydaktycznego narzędziami elektronicznymi
Konferencja będzie okazją, aby zapoznać środowisko nauczycielskie z rozwiązaniami informatycznymi w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Dzięki zdobytej wiedzy będą mogli lepiej poruszać się po świecie wirtualnym i uchronić młodzież przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni.