Skip to:

25 lipca 2013 roku na 46. posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy. Głos w debacie nad projektami zabrał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że w preambule do Konwencji o prawach dziecka wskazano, że "dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej". Prawo dziecka do środków ochrony właściwych z uwagi na status małoletniego wyrażone zostało także w art. 24 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, zaś w art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych zawarto zobowiązania państw - stron do podjęcia specjalnych kroków w celu zapewnienia ochrony i pomocy wszystkim dzieciom.

Rzecznik Praw Dziecka dostrzegając konieczność podjęcia działań ochronnych przypomniał, że podejmował ten temat w swoim wystąpieniu generalnym z dnia 6 września 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości. Już wtedy wskazał konieczność wypracowania metod pomocy oraz środków postpenalnych wobec sprawców najcięższych zbrodni oraz sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, które można byłoby przenieść na grunt innych przypadków o tożsamej etiologii, których skuteczne realizowanie miałoby na celu budowę poczucia bezpieczeństwa społecznego i ochronę najmłodszych. Wszystkie te środki zabezpieczające oraz proces odbywania kary powinny zmierzać do reedukacji sprawców, aby w maksymalny sposób chronić zarówno społeczeństwo jak i osoby bezpośrednio pokrzywdzone przestępstwem. Wobec osób, które dopuściły się najcięższych zbrodni, należy rozważyć wprowadzenie środków izolacyjnych i nie izolacyjnych po zakończeniu odbywania przez nie kary pozbawienia wolności.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka