Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka złożył w Senacie RP i Sejmie RP Informację o działalności RPD w 2016 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument w sposób kompleksowy obrazuje sytuację dzieci w Polsce oraz wskazuje obszary koniecznych zmian w zakresie ochrony praw dziecka.

Zgodnie z Art. 12.1 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, informacje o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

Ponad 700 stronicowy dokument zawiera informacje o działalności Rzecznika na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki oraz prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Liczba podjętych spraw w podziale na kategorie:

Prawo do życia i ochrony zdrowia - 5 389

Prawo do wychowania w rodzinie - 23 596

Prawo do godziwych warunków socjalnych - 3 831

Prawo do nauki - 6 980

Prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem - 4 792

Inne - 1 445

- W 2016 r. do Rzecznika zgłoszono dokładnie 46 213 spraw. Najwięcej tradycyjnie już dotyczyło prawa dziecka do wychowania w rodzinie – prawie 24 tys. Warto zauważyć, że kolejny rok z rzędu spada liczba zgłoszonych spraw związanych z realizacją prawa dziecka do ochrony przed przemocą. To cieszy, ten trend może być efektem kampanii antyprzemocowych podejmowanych także przez Rzecznika - zauważa Marek Michalak.

W Informacji wymienione i omówione są wystąpienia generalne RPD oraz wybrane sprawy indywidualne. Zawarto w niej również m.in. wykaz spraw sądowych i administracyjnych z udziałem Rzecznika, informacje o działalności kontrolnej, współpracy z organami władzy oraz instytucjami państwowymi, a także inicjatywy w zakresie upowszechniania praw dziecka.

W drugiej części złożonego w Senacie i Sejmie dokumentu znajdują się Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w 2016 r. Rzecznik wymienia w niej zrealizowane w 2016 roku postulaty RPD w zakresie poprawy ochrony praw najmłodszych obywateli.

W Uwagach RPD wskazuje również na kwestie, które wymagają pilnego rozwiązania m.in.: jakość świadczeń medycznych udzielanych dzieciom, niedoszacowanie świadczeń pediatrycznych i stomatologicznych dla dzieci, wspomaganie rodzin biologicznych, konieczność uregulowania problemu tzw. porwań rodzicielskich, ubóstwo i bezdomność dzieci, bardzo niską skuteczność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych, kształcenie nauczycieli w zakresie praktycznego przygotowania do pracy, praktykę oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, konieczność podjęcia działań w zakresie skutecznego przeciwdziałania mowie nienawiści, konieczność reagowania na przemoc wobec dzieci.

Działalność Rzecznika Praw Dziecka w 2016 r. w liczbach

46 213 - liczba zgłoszonych spraw

295 - liczba przystąpień do spraw sądowych i administracyjnych

154 - liczba wystąpień generalnych

275 - liczba wydarzeń i inicjatyw objętych honorowym patronatem RPD

57 000 - liczba dzieci, które wzięły udział w spotkaniach z RPD

Informacja o działalności RPD w 2016 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (PDF)

KOMENTARZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA

rzecznik_praw_dziecka_61_7.jpgInformacja o działalności RPD w 2016 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka to kompendium wiedzy o problemach polskich dzieci, ich rodzin oraz systemu, w którym funkcjonują na co dzień. To dokument, który pośrednio lub bezpośrednio mówi: o potrzebach dzieci, czego im brakuje, co zawodzi w systemie opieki nad nimi, wskazuje konkretne płaszczyzny do poprawy, szczególnie regulacje oraz procesy prawne. Informacja nader wszystko ukazuje spektrum pracy Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przypominam, w 2008 r. podjęliśmy ok 10. tys. spraw, od kilku lat liczba zgłoszonych problemów dzieci utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 50 tys. rocznie. Oczywiście to nie dowód na to, że prawa dzieci w Polsce są coraz częściej naruszane, zdecydowanie bardziej wiązałbym ten fakt z poziomem świadomości istnienia i rosnącego zaufania do instytucji Rzecznika Praw Dziecka.