Skip to:

8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił w Senacie "Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka".

- W 2013 do Biura RPD wpłynęło łącznie 48,580 spraw. To ponad 4,5-krotnie więcej niż w roku 2008, kiedy obejmowałem ten urząd. W stosunku do roku 2012, czyli roku poprzedzającego niniejszą informację, wzrosło prawie dwukrotnie. Tak duży wzrost liczby spraw, zgłoszonych do Rzecznika w roku 2013 upatruję m.in. w sukcesie prowadzonej na szeroką skalę ogólnopolskiej kampanii społecznej "Reaguj. Masz prawo", mającej na celu zmianę postaw społecznych wśród osób dorosłych i uwrażliwienie ich na godne oraz podmiotowe traktowanie dziecka – mówił Marek Michalak w Senacie, przedstawiając kategorie spraw zgłaszanych do Biura RPD, a dotyczące działań z zakresu: opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy socjalnej oraz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. 

Spośród 48,5 tys. spraw, jakie Rzecznik podjął w ubiegłym roku, połowa – prawie 25 tys. – dotyczyła prawa dzieci do wychowania w rodzinie i spraw okołorozwodowych.

- Sprawy związane z ochroną praw dziecka w sytuacji rozstania rodziców są bardzo trudne, bo dotyczą wikłania dziecka w okołorozwodowy konflikt dorosłych. Rodzice często zapominają, że chociaż mają prawo do rozstania, to nie mogą zmuszać dziecka, by opowiedziało się po jednej ze stron. Zapominają, że dziecko ma prawo tak samo kochać każdego z rodziców – przekonywał Marek Michalak w rozmowie z PAP tuż po przedstawieniu w Senacie informacji rocznej z działalności RPD w 2013 roku.

Rzecznik zwrócił uwagę, że coraz częściej, niestety, metodą tej walki stają się tzw. porwania rodzicielskie, czy uporczywe ograniczanie kontaktu dziecka z bliskimi.

- Tak być nie powinno, bo sama sytuacja rozstania rodziców jest dla dziecka trudnym doświadczeniem – argumentował Marek Michalak. Do Biura RPD zgłoszono blisko 25 tys. interwencji, które dotyczyły spraw okołorozwodowych, stąd decyzja Rzecznika o zainicjowaniu kampanii „Jestem mamy i taty” (link: http://brpd.gov.pl/jestemmamyitaty/) akcentującej prawo dziecka do kontaktu z każdym z rodziców i zwracającej uwagę na wikłanie dzieci w konflikty dorosłych wynikające z ich rozstania.

W "Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka" Marek Michalak sygnalizował wiele obszarów wymagających naprawy, m.in. niedoszacowanie świadczeń pediatrycznych i stomatologicznych dla najmłodszych, dostępność dzieci z niepełnosprawnością do leczenia i rehabilitacji, konieczność poprawy systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci, zwłaszcza w obliczu wzrostu samobójstw i depresji u dzieci. Jako kluczowe Rzecznik wskazał także podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, gwarantujących prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców.

Informacji o działalności Rzecznika za rok 2013

Depesza PAP

62. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji - 08.10.2014 r.