Skip to:

Karta Praw Pacjenta-Dziecka to wspólna inicjatywa informacyjno-edukacyjna Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. Karta będzie zestawieniem najważniejszych praw najmłodszych pacjentów, wynikających z obowiązującej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Konwencji o prawach dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Pacjenta jeszcze w 2013 r. podpisali porozumienie o współpracy, którego efektem jest m.in. wspólne opracowywanie tzw. Karty Praw Pacjenta-Dziecka. Inicjatywa ta skierowana jest głównie do młodszych pacjentów, ale także do ich rodziców, opiekunów oraz personelu medycznego.

Karta Praw Pacjenta-Dziecka, której opracowywanie dobiega końca, będzie miała formę plakatu, na którym znajdą się m.in. najważniejsze prawa przysługujące dzieciom - pacjentom, ich rodzicom. Plakat będzie w jasny, czytelny i interesujący sposób informował o prawach dziecka, które korzysta ze świadczeń zdrowotnych, w szczególności o prawie do poszanowania intymności, obecności osoby bliskiej w trakcie udzielania świadczeń, prawie do nauki podczas leczenia w szpitalu czy sanatorium, prawie do informacji o stanie zdrowia i innych. Na spotkaniu z udziałem Rzeczników, które odbyło się w dniu 24 kwietnia br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta ustalono, że Karta zostanie oficjalnie upubliczniona i rozesłana do podmiotów leczniczych (m.in. szpitale i oddziały dziecięce, sanatoria, uzdrowiska) w ostatnim kwartale br.