Skip to:

26 czerwca 2012 roku odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Członkowie komisji zapoznali się z Informacją o działalności Rzecznika za rok 2011 oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Przyszedł czas, by bardziej liczyć się ze zdaniem dzieci w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą - mówił Rzecznik Praw Dziecka na posiedzeniu komisji. Przedstawiając uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka Marek Michalak wyraził przekonanie, że decyzje dotyczące dzieci powinny być podejmowane po wysłuchaniu ich opinii. Chodzi szczególnie o sprawy likwidacji lub reorganizacji placówek edukacyjnych i kulturalnych, różnego rodzaju postępowań (sądowych, administracyjnych, prokuratorskich) oraz procedur medycznych. Decyzję zawsze podejmuje ten, kto będzie ponosił jej konsekwencje. Ale ważne jest, by wysłuchać głosu tego, kogo ona dotyczy - przekonywał Marek Michalak.

Rzecznik przypomniał również, że Konwencja o Prawach Dziecka gwarantuje każdemu dziecku, które jest zdolne do kształtowania własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych opinii we wszystkich dotyczących go sprawach i przyjmowania ich z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. Także Konstytucja RP stanowi, że organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. Kiedy pytam dzieci, który artykuł Konwencji jest dla nich najważniejszy, ponad 80 proc. wskazuje na prawo do wyrażania własnego zdania - podkreślał Rzecznik.

W Informacji Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę m.in. na przemoc wobec uczniów stosowaną przez nauczycieli i opiekunów. Zdaniem Marka Michalaka jest to problemem, który się eskaluje i na dowód tego przytoczył kilka przykładów tego rodzaju spraw, którymi zajmowało się Biuro RPD. Jedna z nich dotyczyła wydarzeń z lat 2005-2010, kiedy to w szkole podstawowej w C. stosowano przemoc fizyczną i psychiczną w postaci bicia i słownego poniżania. Sytuacja została ujawniona przez dyrektora placówki, który o przypadkach nagannego zachowania nauczycielki powiadomił Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli oraz właściwą prokuraturę. Jednak obydwa postępowania zostały umorzone. Dopiero po doniesieniach medialnych i interwencji RPD Rzecznik Dyscyplinarny, na polecenie właściwego Kuratora Oświaty, ponownie wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki, a w jego wyniku kobiecie wymierzono karę nagany z ostrzeżeniem. Prokuratura ponownie wszczęła dochodzenie w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad uczniami przez nauczycielkę, które zaowocowało skierowaniem aktu oskarżenia. Obecnie sprawa jest przedmiotem postępowania sądu. W placówce przeprowadzono kontrolę, której wyniki ujawniły niepokojące dane: połowa ankietowanych - zapytanych o występowanie w szkole zachowań agresywnych - stwierdziła, iż była narażona na przemoc słowną ze strony uczniów i nauczycieli, 13 proc. badanych potwierdziło również fakt wyzywania i upokarzania ich przed klasą przez nauczycieli, a ponad 84 proc. uczniów nie wiedziało, gdzie mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji przemocy.

Rzecznik badał również zgłoszenie pochodzące od wychowanka Schroniska dla Nieletnich w S, który zadzwonił do Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD. Chłopiec twierdził, że został pobity w placówce oraz wskazał na stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych wychowanków. Pracownicy Biura Rzecznika skontrolowali placówkę i wskazali na liczne nieprawidłowości oraz naruszenia praw dziecka. Rzecznik zgłosił wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego, w efekcie którego dyrektorowi schroniska oraz stosującej przemoc wychowawczyni postawiono zarzuty. Dyrektora zawieszono.

Marek Michalak zwrócił uwagę, że analiza tego rodzaju przypadków pokazuje, iż komisje dyscyplinarne wymierzają najczęściej najniższą karę dyscyplinarną, tj. naganę z ostrzeżeniem, często uzależniając swoje decyzje od wyników postępowania prokuratorskiego czy sądowego. Prokuratury zaś często kwalifikują przemoc jako czyn o niskiej szkodliwości społecznej i umarzają sprawy. Zdaniem Michalaka zarówno praktyka, jak i przepisy dotyczące funkcjonowania rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli wymagają gruntownego przeanalizowania.

Rozpatrzenie Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 na plenarnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się we czwartek 28 czerwca 2012 roku.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

26 czerwca 2012 roku odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Członkowie komisji zapoznali się z Informacją o działalności Rzecznika za rok 2011 oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.