Skip to:

- Z tej Karty możemy dowiedzieć się więcej o tym, do czego mamy prawo w szpitalu – mówił Mikołaj, jeden z dziecięcych gości konferencji „Prawa Dziecka–Pacjenta” w Sejmie RP, zorganizowanej pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia.

Podczas spotkania Marek Michalak i Krystyna Barbara Kozłowska zaprezentowali uczestnikom - w tym dyrektorom szpitali pediatrycznych z całej Polski, konsultantom krajowym i wojewódzkim oraz parlamentarzystom - przygotowaną wspólnie Kartę Praw Dziecka-Pacjenta. Karta wkrót­ce trafi do wszystkich dziecięcych szpitali w Polsce, a także do innych placówek medycznych. Przedstawia ona w spo­sób zwię­zły i zro­zu­mia­ły  prawa przy­słu­gu­ją­ce dzie­ciom, ich opie­ku­nom oraz personelowi medycznemu. Karta opracowana została na podstawie Kon­wen­cji o Pra­wach Dziecka oraz usta­wy o pra­wach pa­cjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pa­cjen­ta.

Podczas prezentacji Rzecznik podkreślił, że jest to klarowne przy­po­mnie­nie o podmio­to­wo­ści dziec­ka i o tym, że ma ono prawo do wyraża­nia wła­sne­go zda­nia we wszyst­kich spra­wach, które go do­ty­czą. Per­so­nel me­dycz­ny i opie­ku­no­wie są zo­bo­wią­za­ni do wysłuchania opi­nii dziec­ka i przyję­cia jej z na­le­ży­tą uwagą. Młody człowiek zawsze musi być wła­ści­wie le­czo­ny, ale musi być też god­nie trak­to­wa­ny.

Rzecznik przypomniał również, że w szpi­ta­lu pediatrycznym pacjent po­winien czuć się bez­piecz­nie, a służą temu m.​in. przy­ja­zne oto­cze­nie i obec­ność naj­bliż­szych, a także godne traktowanie, z poszanowaniem podmiotowości – w takich warunkach dziec­ko szyb­ciej zdrowie­je.

Ważnym punktem konferencji było zaprezentowanie przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksandra Soplińskiego pakietu rozwiązań systemowych, wypełniających wnioski Rzecznika Praw Dziecka dotyczące monitorowania losów dziecka, prawnego wprowadzenia i usankcjonowania dokumentu medycznego - Książeczki Zdrowia Dziecka oraz wprowadzenia standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi.

Konferencja "Prawa Dziecka-Pacjenta" dała możliwość debaty nad kwestią lepszej ochrony zdrowia najmłodszych; była też okazją, by w sposób szczególny podziękować prof. Alicji Chybickiej za determinację i oddanie w walce o prawa dzieci-pacjentów. Rzecznik Praw Dziecka odznaczył Panią Profesor Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.

Przedstawiciele środowiska medycznego – Dyrektor Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie prof. Małgorzata Syczewska i Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie Małgorzata Stachurska-Turos podzieliły się doświadczeniami kierowanych przez nie placówek z pracy z małymi pacjentami.

Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk w swoim wystąpieniu omówił kwestię finansowania świadczeń dla dzieci-pacjentów, a Katarzyna Wiktorzak z Akademii NFZ przedstawiła prezentację dotyczącą specjalnego zestawu edukacyjnego dla dzieci – pacjentów i omówiła wyniki ankiety, przeprowadzonej w przyszpitalnych szkołach.

Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkała się debata z grupą dzieci - pacjentów. Dyskusję o ich doświadczeniach szpitalnych prowadziła psycholog Dorota Zawadzka, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.