Skip to:

"Prawo dziecka do ochrony zdrowia" to temat konferencji, która z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się w poniedziałek 20 grudnia 2010 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Była to szesnasta w tym roku konferencja poświęcona prawom dziecka. Podobne konferencje Rzecznik Praw Dziecka zorganizował w Katowicach, Zielonej Górze, Opolu, Lublinie, Kaliszu, Toruniu, Słupsku, Oświęcimiu, Sieradzu, Szczecinie, Białymstoku, Rzeszowie, Świdnicy, Kielcach i Siedlcach. Każda z nich poświecona była innemu zagadnieniu z zakresu praw dziecka. Towarzyszące konferencjom debaty dotyczyły m.in. godności człowieka, dobra dziecka, prawa dziecka do życia bez przemocy, opieki, wypoczynku i czasu wolnego, a także zdrowia psychicznego dzieci, wolności zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń, praw dzieci należących do mniejszości oraz praw dzieci z niepełnosprawnością. Konferencje tworzyły cykl spotkań pod wspólnym tytułem "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka", które Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zorganizował dla podkreślenia dwóch ważnych rocznic - 20. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz 10. rocznicy powołania urzędu Rzecznika.

Prawo do ochrony zdrowia to jedno z podstawowych praw przysługujących każdemu dziecku. Obejmuje ono profilaktykę zdrowotną i leczenie w przypadku choroby. Zgodnie z definicją WHO zdrowie traktowane jest nie tylko jako brak choroby, ale jako dobrostan fizyczny, psychiczny, moralny i społeczny. Również według Janusza Korczaka zdrowie to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale również radość z bycia kochaną i szanowaną istotą oraz poczucie bezpieczeństwa. W czasie konferencji Marek Michalak zachęcał uczestników do dyskusji na temat prawa dziecka do ochrony zdrowia w takim szerokim właśnie znaczeniu. Wśród poruszanych zagadnień mowa była m.in. o profilaktyce zdrowotnej, o tym czym jest zdrowie w poszczególnych etapach rozwoju dziecka i na co należy zwracać szczególną uwagę. Dyskutowano również o korczakowskiej koncepcji prawa dziecka do zdrowia, a także o problemie dzieci maltretowanych. Uwagę poświęcono także szczególnym prawom dziecka w sytuacji choroby - m.in. możliwości decydowania o leczeniu i zabiegach medycznych, którym dziecko jest poddawane czy kwestii edukacji szpitalnej.

W konferencji wzięło udział blisko 400 uczestników - przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych a także młodzież i studenci. Wśród gościli byli również dr Jan Orgelbrand Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego, Lidia Staroń posłanka na Sejm RP, Jan Maścianica Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Inspektor Adam Kołodziejski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Barbara Antczak Dyrektor Departamentu Wspomagania Rozwoju Szkół i Placówek Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty i prof. Wojciech Janczukowicz prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestnicy konferencji obejrzeli występ dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. A o tym, że prawa człowieka to także - a może przede wszystkim - odpowiedzialność, przekonali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, którzy przygotowali debatę na ten temat. Sesję naukową poprowadził prof. dr hab. Waldemar Żebrowski z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W dyskusji wzięli udział: Barbara Antczak, Dyrektor departamentu wspomagania rozwoju szkół i placówek Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty ("Świadomość praw i wolności człowieka wśród uczniów województwa warmińsko-mazurskiego. Realizacja prawa do ochrony zdrowia na terenie szkoły"), dr Olga Szwałkiewicz ("Prawo dziecka do zdrowia w koncepcji Janusza Korczaka"), dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ("Zdrowie w poszczególnych etapach rozwoju dziecka"), dr Jan Orgelbrand, Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego ("Profilaktyka zdrowotna dzieci w Polsce"), prof. dr hab. medycyny Bibiana Mossakowska, konsultant ds. chirurgii dziecięcej ("Społeczno-medyczne aspekty dziecka maltretowanego"), Elżbieta Mickiewicz-Grudzińska, Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie ("Realizacja prawa do nauki w szkołach przyszpitalnych"). Równocześnie młodzież uczestniczyła w wybranych przez siebie zajęciach warsztatowych: "Profilaktyka uzależnień" (Izabela Dorobińska, Oddział Dzienny i Hostel dla Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych w Warszawie), "Mówię NIE przemocy" (Magdalena Zych, Fundacja Kidprotect), "Bezpieczeństwo młodych" (nadkom. Małgorzata Bojanowska, Wydz. Prewencji KWP, asp. Sebastian Kajczyński, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji) oraz "Akceptacja drugiego człowieka" (Katarzyna Mickiewicz, Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP).

Współorganizatorami konferencji "Prawa dziecka do ochrony zdrowia" byli Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Komendant Wojewódzka Policji w Olsztynie, Kurator Oświaty w Olsztynie oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Olsztynie, Ochotniczy Hufiec Pracy, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - w Olsztynie.

List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego do Organizatorów i Uczestników Konferencji "Prawo dziecka do ochrony zdrowia"