Skip to:

W dniach 13-14 stycznia 2014 roku - w związku z tragiczną śmiercią 16-latka w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach - przeprowadzona została kontrola zlecona przez Rzecznika Praw Dziecka.

Celem badania było ustalenie okoliczności śmierci nastolatka i sprawdzenie jak działały instytucje, które sprawowały opiekę nad dziećmi i rodziną. Skontrolowano instytucje odpowiedzialne za nadzorowanie pracy Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, a także czynności podejmowane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Sprawdzano również jak zostało zabezpieczone dobro pozostałej trójki dzieci.

Rzecznik i jego zespół powołany do wyjaśnienia sprawy na miejscu odbył spotkania z pracownikami: Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówki opiekuńczo- wychowawczej, jak również z władzami miasta, prokuratorami, sędziami, kuratorami sądowymi, asystentem rodziny, nauczycielami i pedagogami ze szkół, do których uczęszczały dzieci oraz rodziną zastępczą, u której zgodnie przebywa najmłodsze dziecko. Rzecznik spotkał się także z rodziną, w której doszło do tragedii. W poniedziałek 13 stycznia psycholog z Biura Rzecznika Praw Dziecka do późnych godzin nocnych udzielał wsparcia i pomocy rodzinie.

Rzecznik zaapelował do mediów o delikatność, by uszanowały prywatność rodziny i pozwoliły przeżywać żałobę w spokoju. Na spotkaniu z władzami miasta i przedstawicielami pomocy społecznej Rzecznik przedstawił wstępne spostrzeżenia pokontrolne. Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału: akt sądowych i prokuratorskich oraz dokumentów pomocy społecznej oraz innych pozyskanych podczas czynności kontrolnych, wyniki przeprowadzonych czynności i wnioski pokontrolne Rzecznik Praw Dziecka przedstawi w raporcie. Analogiczny raport po kontroli w Suwałkach zaprezentuje również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

15 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezydenta Miasta Suwałki o pilne zabezpieczenie sytuacji rodziny poprzez sfinansowanie przez samorząd kosztów pobytu rodziny w Domu Samotnej Matki w Ełku. Wnioskował o udzielenie wsparcia, aby mógł podjąć dalsze działania na rzecz realizacji prawa dzieci do przebywania pod opieką matki.

W odpowiedzi udzielonej 16 stycznia 2014 roku Prezydent zapewnił Rzecznika, że samorząd zagwarantuje pokrycie kosztów pobytu rodziny we wskazanym przez Rzecznika ośrodku.

W związku z zabezpieczeniem sytuacji mieszkaniowej w dalszej kolejności Rzecznik wystąpi do sądu o zmianę postanowienia i powrót dzieci pod opiekę matki.