Skip to:

Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie potwierdziło, że podczas projektowania nowych przepisów prawa uwzględni postulat Rzecznika Praw Dziecka, zakładający, że postanowienia sądu wydane w oparciu o przepisy Konwencji haskiej powinny być wykonalne wtedy, gdy uzyskają przymiot prawomocności.

W odpowiedzi na wystąpienie generalne Marka Michalaka z 24 listopada 2016 r. (oraz wcześniejsze) resort sprawiedliwości poinformował, że postulat polegający na poszerzeniu katalogu postanowień sądu opiekuńczego wykonalnych dopiero po ich uprawomocnieniu się o postanowienia wydane w sprawach o odebranie osoby podległej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (tzw. Konwencji haskiej) został uwzględniony w projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa UE i umów międzynarodowych oraz zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw.

Na etapie kierowania projektu ustawy do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, zostanie on przedstawiony Rzecznikowi do zaopiniowania.

Odpowiedź MS (PDF)

Czytaj także: Konwencja haska: postulaty RPD uwzględnione