Skip to:

Warszawa, 6 września 2012 r. - Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczył w niej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, reprezentujący interesy dzieci i młodzieży w Polsce, także tych dotkniętych niepełnosprawnością. Ratyfikowana Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do praw osób niepełnosprawnych - w tym dzieci.

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych została przyjęta wraz z Protokołem fakultatywnym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. Polska podpisała ją 30 marca 2007 r. Ratyfikacja dokumentu oznacza, że Polska zobowiązuje się do utworzenia i wdrożenia ustawodawstwa mającego na celu ochronę praw osób niepełnosprawnych oraz wyeliminowanie dyskryminujących je praktyk.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyraził zadowolenie z faktu, iż Prezydent Bronisław Komorowski złożył swój podpis pod dokumentem ratyfikacyjnym. Zapisy Konwencji odnoszą się bowiem także do praw dzieci niepełnosprawnych, co jest wielokrotnie podkreślane w dokumencie. Poświęcono im także oddzielny artykuł, który brzmi:

Artykuł 7

Dzieci niepełnosprawne

  1. Państwa-Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki mające na celu umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z fundamentalnych swobód i praw człowieka na równych zasadach z innymi dziećmi.
  2. We wszelkich podejmowanych działaniach mających związek z dziećmi niepełnosprawnymi nadrzędnym priorytetem będzie dobro dzieci.
  3. Państwa-Strony zagwarantują dzieciom niepełnosprawnym prawo do wyrażania swoich poglądów w sprawach ich dotyczących, na równych zasadach z innymi dziećmi. Poglądy te będą traktowane z powagą właściwą dla ich wieku i dojrzałości. Pomoc odpowiednia dla wieku dzieci i rodzaju ich niepełnosprawności będzie im zapewniona tak, aby mogły one realizować powyższe prawo.

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych to niezwykle istotny dokument dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, a jej ratyfikacja jest ważnym krokiem na drodze do zapewnienia im równego dostępu do wszystkich aspektów życia oraz stworzenia możliwości rozwoju społecznego, intelektualnego i fizycznego - mówi Marek Michalak. - Janusz Korczak, którego rok aktualnie obchodzimy, mawiał: "Nie ma dzieci, są ludzie". Konwencja prezentuje takie właśnie, kompleksowe podejście do zagadnienia niepełnosprawności. Jednak dzieci z niepełnosprawnościami muszą czuć, że są objęte szczególną opieką społeczeństwa, w którym żyją, a zadaniem Rzecznika Praw Dziecka jest im to zapewnić.

Marek Michalak podkreśla, że jako Rzecznik Praw Dziecka poczuwa się do obowiązku bycia gwarantem praw, jakie przysługują w Polsce wszystkim dzieciom z niepełnosprawnościami, i że każde dziecko niepełnosprawne może liczyć na jego szczególną uwagę, jeśli zwróci się do niego z prośbą o interwencję w przypadku braku realizacji tych praw.

Uwagi o przestrzeganiu praw dzieci niepełnosprawnych

Depesza PAP

Warszawa, 6 września 2012 r. - Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczył w niej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, reprezentujący interesy dzieci i młodzieży w Polsce, także tych dotkniętych niepełnosprawnością. Ratyfikowana Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się kompleksowo do praw osób niepełnosprawnych - w tym dzieci.