Skip to:

Drugiego dnia Krajowej Konsultacji, w ramach międzynarodowego projektu Rady Państw Nadbałtyckich: Dzieciństwo bez przemocy; w kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich (Non – violent childhoods; moving on from corporal punishment in the Baltic Sea region), którego polskim partnerem jest Rzecznik Praw Dziecka, rozmawiano o praktyce działań na rzecz ochrony dzieci przed przemocą i eliminacji kar cielesnych. Marek Michalak otwierając drugi dzień Konsultacji mówił o ważnej roli NGO-sów w zmienianiu na lepsze dziecięcej rzeczywistości, ograniczaniu zjawiska przemocy, niezbędnej zmianie mentalności i odrzuceniu nieprawdziwego twierdzenia, że „dzieci i ryby głosu nie mają”, oraz konieczności przygotowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą wobec Dzieci.

Głównym tematem spotkania była aktywność społeczeństwa i nieoceniona rola organizacji pozarządowych działających na rzecz najmłodszych i zapewnienia im rzeczywistości wolnej od przemocy.

Rzecznik podzielił się z uczestnikami spotkania refleksjami o sytuacji dzieci na świecie. Przypomniał swój niedawny udział na zaproszenie greckiego Rzecznika Praw Dziecka w spotkaniu roboczym europejskich rzeczników nt. pomocy dzieciom „w drodze” i wizycie w ośrodku dla uchodźców „Eleonas” na obrzeżach Aten.- Dostałem list w butelce. Dzieci piszą do świata, że chcą, abyśmy wszyscy szanowali prawa uchodźców w Europie – mówił Marek Michalak, pokazując uczestnikom konsultacji małe zwitki papieru zapisane dziecięcymi dłońmi.

Działania organizacji pozarządowych i wyznaniowych na polu krajowym i lokalnym, a także dobre praktyki w obszarze ochrony dzieci przed przemocą, działania na rzecz eliminacji kar cielesnych prezentowali przedstawiciele rozmaitych instytucji pozarządowych.

Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka Renata Durda z Ogólnopolskiego Pogotowia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie omówiła programy kompetencji wychowawczych prowadzone przez „Niebieską Linię”. O doświadczeniach Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w pracy z dorosłymi i z dziećmi opowiedziała Anna Wiechcińska-Szymańska. Z kolei Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podzieliła się z zebranymi doświadczeniami FDDS o tym, jak wspierać rodziców małych dzieci w wychowaniu bez przemocy.

Czytaj także:

Krajowa Konsultacja: Dzieciństwo bez przemocy. W kierunku odchodzenia od kar cielesnych

Reaguj na przemoc wobec dzieci – od dzisiaj Masz obowiązek!

Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosława Kątna mówiła o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci rozpoznawaniu pomocy. Tepedowski system wspierania dziecka i rodziny przybliżyła Jolanta Szklarska. O praktykach lokalnej współpracy interdyscyplinarnej w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym, czyli wspólnym pomaganiu opowiedziała Anna Lechowska – Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, Społeczny Doradca RPD.

Przemoc ma wiele twarzy

Zagadnienie przemocy przybliżyły także Paulina Karwowska z WHO oraz Agnieszka Telusiewicz-Pacak i Ewa Falkowska z UNICEF Polska, które zjawisko przemocy pokazały w kontekście międzynarodowym. Głos w dyskusji zabrały także Ewa Niedziałek (Lambda Warszawa), oraz Agnieszka Orenczuk, która mówiła o profilaktyce przemocy wobec dzieci w działaniach Fundacji Mederi.

Temat roli różnych podmiotów społecznych w ochronie dzieci przed przemocą poruszali zaproszeni na spotkanie przedstawiciele kościoła i organizacji wyznaniowych.

Czytaj także: Apel o Narodową Strategię na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

O błędnym kole przemocy, tym jak je przetrwać i zadaniach dla Kościoła mówili ojciec Adam Żak i Ewa Dziewońska. Ksiądz Piotr Sadkiewicz opowiedział o roli, jaką ma do spełnienia duszpasterstwo parafialne w ochronie dzieci przed przemocą. Natomiast Marta Chomaniuk mówiła o ochronie dzieci przed krzywdzeniem w Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego na przykładzie działalności ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia. Z kolei ksiądz profesor Adam Solak, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka, odnosząc się do tradycji chrześcijańskiej, mówił, że bicie dzieci jest grzechem i warto zmienić podejście – traktować dzieci z należnym każdemu człowiekowi szacunkiem, respektując ich prawa i podmiotowość.

Organizacje i działania mniejszości narodowych i etnicznych  prezentowały m.in.:Agnieszka Kosowicz i Marta Piegat-Kaczmarczyk z Polskiego Forum Migracyjnego, które skupiły się na tym jak skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci w rodzinach uchodźczych. Goście dyskutowali na temat możliwości i ograniczenia poprawy, intensyfikacji działań oraz tworzenia koalicji na rzecz eliminacji kar cielesnych i ochrony dzieci przed przemocą.

Ważna i odpowiedzialna rola mediów

O wykorzystaniu mediów tradycyjnych i nowych mediów do ochrony i profilaktyki przemocy wobec dzieci w tym eliminacji kar cielesnych dyskutowali: Justyna Kopińska z „Dużego Formatu” „Gazety Wyborczej”, Malina Wieczorekz Agencji Telescope, Agata Kwiatkowska-Szczepańska z „Dziennika Gazety Prawnej”, oraz przedstawiciele Biura RPD: Dorota Zawadzka, Daria Bielenin-Palęcka i Maciej Stadtmüller (Dział Komunikacji Społecznej). Paneliści wymieniając doświadczenia, zgodnie przyznali, że w dzisiejszym świecie, gdzie praktycznie każdy użytkownik telefonu i mediów społecznościowych może być dziennikarzem, kluczowe jest dotarcie do młodych ludzi, umiejene wykorzystanie Internetu, oraz oraz prowadzenie dialogu z młodymi ludźmi o ich prawach i sprawach.

Projekt „Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region” wpisuje się w jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – faktycznej eliminacji przemocy w wychowaniu. Aby został osiągnięty konieczna jest współpraca wielu sektorów. Przemoc w wychowaniu uwarunkowana jest bowiem nie tylko poziomem wiedzy rodziców na temat szkodliwości kar cielesnych, ale także posiadanymi przez nich kompetencjami wychowawczymi, kondycją psychiczną, czy statusem społecznym.

W piątek dyskusja dotyczyć będzie badań nad przemocą wobec dzieci. Eksperci rozmawiać będą nie tylko o wynikach tychże badań, ale również problemach, jakie napotyka chociażby naukowa ewaluacja działań. Badacze porozmawiają o udziale w badaniach dzieci, a także tworzeniu danych, oraz statystyk na temat zjawiska i jego charakteru – zmierzą się zatem z aspektami metodologicznymi, etycznymi i prawnymi. Zaś o eliminacji kar cielesnych w wychowaniu porozmawiają dzieci, rodzice, opiekunowie, rodzice zastępczy, wychowawcy i nauczyciele.

Czytaj także:

RPD i KEP za Narodową Strategią antyprzemocową – rząd nie widzi jednak takiej potrzeby

Przemoc w wychowaniu - czas z tym skończyć! Raport RPD 2017