Skip to:

- Polska na arenie międzynarodowej nazywana jest wymownie Ojczyzną Praw Dziecka – wynika to z dorobku Janusza Korczaka i zainicjowania Konwencji o prawach dziecka i choć udało się III Protokołem do Konwencji „zarazić” ONZ, to nie udało się go ratyfikować w Polsce, o co będę nadal zabiegał. Podobnie jak o przygotowanie Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą wobec Dzieci, czego rząd odmówił po raz trzeci – mówił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas pierwszego dnia Krajowej Konsultacji w ramach międzynarodowego projektu Rady Państw Nadbałtyckich: Dzieciństwo bez przemocy; w kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich (Non – violent childhoods; moving on from corporal punishment in the Baltic Sea region), którego polskim partnerem jest Rzecznik Praw Dziecka.

Do Polski przyjechali autorzy projektu Children at Risk Unit CBSS: Turid Heiberg, Daja Wenka, Anna Henry. Projekt po polskiej stronie koordynuje Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka dr hab. Ewa Jarosz. Pierwszego dnia uczestnicy konsultacji zapoznali się z działalnością i inicjatywami Rzecznika Praw Dziecka w zakresie ograniczania przemocy wobec dzieci w Polsce.

- Cieszę się, że inicjatywa regionalna, która obejmuje 11 krajów, znalazła oddźwięk w Polsce. Każde państwo ma własne problemy i mechanizmy, by je rozwiązywać, ale warto korzystać z najlepszych praktyk – odwołuję się szczególnie do tego, co w obszarze ochrony praw dziecka dzieje się w Polsce – mówiła Turid Heiberg, podkreślając, że zgodnie z założeniami projektu walka z przemocą wobec dzieci jest priorytetem i należy z niej uczynić inicjatywę globalną po to, by w poszczególnych krajach wprowadzać zakaz kar cielesnych.

Czytaj także:

RPD i KEP za Narodową Strategią antyprzemocową – rząd nie widzi jednak takiej potrzeby

Przemoc w wychowaniu - czas z tym skończyć! Raport RPD 2017

Projekt „Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region” wpisuje się w jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – faktycznej eliminacji przemocy w wychowaniu. Aby został osiągnięty konieczna jest współpraca wielu sektorów. Przemoc w wychowaniu uwarunkowana jest bowiem nie tylko poziomem wiedzy rodziców na temat szkodliwości kar cielesnych, ale także posiadanymi przez nich kompetencjami wychowawczymi, kondycją psychiczną, czy statusem społecznym.

Zakaz kar cielesnych – krok w dobrą stronę

Wprowadzenie w Polsce w 2010 roku, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, całkowitego zakazu kar cielesnych było niezwykle ważnym krokiem na drodze ochrony dzieci przed przemocą, ale wciąż niewystarczającym. Niezbędne są zatem wielopłaszczyznowe działania, aby przemoc rzeczywiście przestała być udziałem najmłodszych. – Nasze spotkanie i dyskusja przekonuje mnie o konieczności stworzenia i przyjęcia przez Polskę Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą wobec Dzieci – ocenił Marek Michalak.

Czytaj także: Apel o Narodową Strategię na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

O ochronie dzieci przed przemocą dyskutowali przedstawiciele urzędów państwowych oraz służb. W panelach pierwszego dnia uczestniczyli parlamentarzyści: Senator Mieczysław Augustyn, Poseł Magdalena Kochan, Poseł Monika Rosa, oraz reprezentanci Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, a Ministerstwo Zdrowia reprezentował pracownik Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. W gronie panelistów znaleźli się także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, oraz agent kontrolnych: Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, zaś Społeczni Doradcy Rzecznika Praw Dziecka, na co dzień zajmujący się problematyką przeciwdziałania przemocy wobec dzieci - Renata Durda, Mirosława Kątna i Dorota Zawadzka oceniły funkcjonowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Reaguj na przemoc wobec dzieci – masz obowiązek!

Rolę nowelizacji Kodeksu karnego w zwiększeniu ochrony prawnokarnej dzieci przedstawiła Agnieszka Rękas – Główny Konsultant ds. Prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wskazał na pilną potrzebę opracowania i wdrożenia Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą wobec Dzieci. Podczas ostatniego panelu dyskutowano o działaniach służb i profesjonalistów w obszarze ograniczenia przemocy wobec dzieci – omówiono m.in. dobre praktyki Zespołów Interdyscyplinarnych, rolę lekarza, który może pomóc krzywdzonemu dziecku, praktykę sądową w przypadku zgłoszeń przemocy w rodzinie względem dziecka, podejmowanie interwencji przez pracowników ochrony zdrowia, instrumenty prawne w ochronie dzieci przed przemocą czy rolę kuratora sądowego w systemie ochrony dziecka przed stosowaniem przemocy.

W czwartek i piątek kolejne podmioty społeczne oraz organizacje pozarządowe zaprezentują prowadzone przez siebie działania na rzecz eliminacji przemocy wobec dzieci. - Będziemy także dyskutować o tym w jaki sposób możemy poprawić skuteczność przedsięwzięć mających na celu ochronę dzieci i eliminację kar cielesnych – mówi Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

PROGRAM Konsultacja Krajowa

Czytaj także:

Reaguj na przemoc wobec dzieci – od dzisiaj Masz obowiązek!

III Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka: Marta Santos Pais doktorem honoris causa