Skip to:

Sejm zdecydował, że Książeczka Zdrowia Dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi Minister Zdrowia. O wprowadzenie książeczki jako dokumentu państwowego apelował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

12 czerwca posłowie znowelizowali ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za przyjęciem noweli głosowało 252 posłów, przeciw - 23, a 149 wstrzymało się od głosu.

Po wejściu w życie nowych przepisów ujednolicone zostaną wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór Książeczki Zdrowia Dziecka.

Wzory dokumentów, w drodze rozporządzenia, określać będzie resort zdrowia - po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej ma umożliwić pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.

- Jednolity wzór dokumentów jest szczególnie ważny w sytuacjach, w których konieczne jest natychmiastowe potwierdzenie pewnych informacji mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i określenie sposobu postępowania, w szczególności w stanach nagłych, w tym - zagrożenia życia - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie wzorów karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka ma również pozwolić na usystematyzowanie i kompleksowe monitorowanie opieki zdrowotnej przez rodziców dziecka oraz osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad kobietą w okresie ciąży i dzieckiem.

Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

O wprowadzenie Książeczki Zdrowia Dziecka - jako dokumentu państwowego - od 2012 r. apelował Rzecznik Praw Dziecka. Występował w tej sprawie m.in. do Ministra Zdrowia i do sejmowej Komisji Zdrowia. Przekonywał, że określenie książeczki, jako rodzaju dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. Z kolei wskazanie elementów, które powinna zawierać, ujednolici wpisywane do niej informacje.

- Ujednolicona książeczka zdrowia pozwoli na monitorowanie losów dziecka, a także ułatwi pracę lekarzom. Dzięki takiej formie dokumentacji medycznej, będą mieli łatwy dostęp do historii leczenia dziecka – podkreślał Rzecznik Praw Dziecka.

Jego zdaniem książeczka powinna być elementem systemu monitorowania losów dziecka, m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej.

Dotychczas wydawanie książeczki zdrowia było jedynie elementem dobrej praktyki oddziałów noworodkowych. Ich forma i zawartość były różne.

Źródło: PAP, BRPD