Skip to:

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony w 1993 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia pełnego przestrzegania praw człowieka i wolności oraz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę podejmowania działań w celu likwidacji barier, z jakimi na co dzień borykają się osoby z niepełnosprawnymi - szczególnie dzieci - oraz walkę o to, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

W raporcie alternatywnym z realizacji zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ Marek Michalak zwrócił uwagę na kilka istotnych kwestii dotyczących dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin. Rzecznik zauważył, że mimo iż w Polsce wiele zrobiono to w przestrzeni publicznej nadal występują bariery architektoniczne, utrudniające bądź uniemożliwiające pełne funkcjonowanie tych dzieci w społeczeństwie. Szczególnym problemem jest niedostosowanie placówek oświatowych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, ograniczony dostęp do dóbr kultury, a także kwestia dowozu do szkół czy przedszkoli.

Marek Michalak w sposób szczególny podkreślił potrzebę równego dostępu dzieci z niepełnosprawnością do leczenia i rehabilitacji. Rzecznik zwrócił również uwagę na występujący w Polsce problem zbyt małej liczby przysposobień dzieci z niepełnosprawnością. „Konieczne jest opracowanie i wdrożenie programów powodujących zwiększenie zainteresowania dziećmi z niepełnosprawnością, które oczekują na adopcję” – czytamy w raporcie. W dokumencie położono nacisk na potrzebę zwiększenia świadczeń dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, gdyż obecnie są one niewystarczające i nie uwzględniają szczególnego nakładu czasu i środków koniecznych dla zapewnienia potrzeb tych dzieci. Rzecznik Praw Dziecka prowadząc coroczne kontrole miejsc wypoczynku zauważył również, że udział dzieci z niepełnosprawnościami w różnego rodzaju formach wypoczynku (obozy, kolonie) jest zbyt niski.

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Człowiek bez barier” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Zwycięzcą 13. edycji Konkursu została Agnieszka Bal, która szerzy świadomość społeczną na temat wspomagających i alternatywnych metod komunikacji.