Skip to:

1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie ratyfikowana przez Rzeczpospolitą  Polską Konwencja o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. Dotychczas Konwencję  ratyfikowało 36 krajów, w tym 21 państw Unii Europejskiej.

 Rzecznik Praw Dziecka od  2008 roku skutecznie zabiegał o ratyfikację tego ważnego międzynarodowego dokumentu, chroniącego prawa najmłodszych oraz zgłaszał konkretne postulaty zmian prawnych, celem dostosowania polskich przepisów do wymogów Konwencji. Dotyczyły one m.in. zmiany trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia, które od czasu wprowadzenia nowelizacji jest ścigane z urzędu, wydłużenia okresu przedawnienia przestępstw o charakterze seksualnym oraz zagwarantowania ochrony małoletnim pokrzywdzonym i świadkom w postępowaniach karnych.