Skip to:

Marek Michalak przedstawił 28 czerwca 2012 roku - podczas 17. posiedzenia Sejmu RP - Informację o działalności za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Liczba spraw zgłaszanych do Rzecznika stale wzrasta. W zeszłym roku było ich o ponad 48% więcej, niż rok wcześniej, a o ponad 266% więcej w stosunku do 2007 roku - mówił Rzecznik. Przedstawiciele większości klubów wysoko ocenili zaprezentowany dokument i dotychczasową pracę Rzecznika Praw Dziecka.

W ubiegłym roku do Biura RPD wpłynęło ponad 29 tys. spraw. Rzecznik podjął decyzję o przystąpieniu do 111 postępowań sądowych, łącznie w 2011 roku był uczestnikiem lub stroną 171 postępowań sądowych (część rozpoczęła się w ubiegłych latach), a w 7 postępowaniach występował w charakterze obserwatora. Przeprowadził 197 kontroli, m.in. w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na koloniach i obozach.

W 2011 roku Marek Michalak wystąpił z inicjatywą ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka; we wrześniu polski Rzecznik przejął przewodnictwo w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (European Network of Ombudspersons for Children - ENOC), organizacji zrzeszającej niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne, czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach naszego kontynentu. Obecnie ENOC obejmuje 40 instytucji w 31 krajach.

W przeprowadzonych w zeszłym roku badaniach potrzebę istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka deklarowało 82% respondentów.

W swojej informacji Rzecznik zwrócił uwagę m.in. na problem likwidacji placówek edukacyjnych - w jego opinii zbyt często jedynym kryterium to uzasadniającym jest czynnik ekonomiczny - oraz na wzrost opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i w żłobku, które obecnie (po wejściu w życie w zeszłym roku tzw. ustawy żłobkowej) zależne są przede wszystkim od zamożności samorządów, co skutkuje nierównością dzieci w dostępie do przedszkola i żłobka. Marek Michalak mówił także o przewlekłości postępowań sądowych - jego zdaniem postępowania w sprawach dotyczących dzieci powinny być rozpatrywane priorytetowo; wskazywał na brak uregulowań pozwalających małoletnim powyżej 15 lat na złożenie wniosku o ściganie w sprawie o zgwałcenie (wtedy czyn ten nie podlega ściganiu z urzędu, a dopiero po złożeniu wniosku przez ustawowego przedstawiciela pokrzywdzonego, jednak w sytuacji gdy to on jest sprawcą, nie dochodzi do wszczęcia postępowania). Zwrócił również uwagę na problemy dzieci z niepełnosprawnością, np. małą liczbę adopcji, dostęp do wypoczynku (w wypoczynku zorganizowanym w miejscu zamieszkania zaledwie 2,4% uczestników stanowiły dzieci z niepełnosprawnością, a poza miejscem zamieszkania - tylko 0,5%, tylko 11 z 71 skontrolowanych obozów i kolonii odbyło się w obiektach dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową). Rzecznik zwrócił także uwagę na konieczność monitorowania procedur przysposobienia przy tzw. adopcji ze wskazaniem - coraz większa liczba adopcji zawieranych jest z pominięciem ośrodków adopcyjnych, co ułatwia funkcjonowanie tzw. szarej strefy adopcyjnej.

W debacie przedstawiciele prawie wszystkich klubów dobrze ocenili Informację Rzecznika Praw Dziecka i jego dotychczasową działalność. Poseł na Sejm RP Domicella Kopaczewska (PO) chwaliła sprawozdanie RPD za "wyjątkową staranność", a samą działalność Rzecznika określiła jako kompetentną i konsekwentną. Podkreśliła determinację RPD w działaniach na rzecz prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Poseł Leszek Dobrzyński (PiS) ocenił, że ugruntowuje się pozycja Rzecznika wśród dzieci i dorosłych, zarazem wielość kierowanych do niego próśb o interwencję świadczy o niedostatkach prawa i traktowaniu RPD "jako ostatniej deski ratunku". Dodał, że często postulaty Rzecznika nie są w pełni realizowane. Podał tu jako przykłady interwencje w sprawie gabinetów dentystycznych w szkołach i wycofania z rynku zabawek zawierających szkodliwe substancje. Wezwał, by Rzecznik zwrócił większą uwagę na problem agresji w szkołach. Pozytywną ocenę wystawił w imieniu Ruchu Palikota Poseł Artur Bramora. Chwalił drobiazgowy raport i apolityczność Rzecznika. Rzecznik Praw Dziecka jest właściwą osobą na właściwym miejscu - ocenił Bramora. Wezwał, by politycy brali pod uwagę stanowisko RPD przy tworzeniu prawa, które dotyczy dzieci. Zwrócił uwagę na problemy występujące mimo wysiłków Rzecznika - niedoszacowanie oświaty i przerzucenie ciężarów finansowych na samorządy, likwidację stołówek, niedostępność edukacji dla dzieci z niepełnosprawnością, niedostatek żłobków. "Najwyższą ocenę" wystawił Poseł Piotr Walkowski (PSL). Dodał, że aktywność Rzecznika wskazuje na potrzebę ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Z kolei Poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD) zwrócił uwagę na "ogromną aktywność w budowaniu rozwiązań systemowych" i gotowość do współpracy z sektorem pozarządowym. Wśród problemów do rozwiązania wymienił ubóstwo rodzin wielodzietnych i pomoc samorządom prowadzącym placówki edukacyjne dla niepełnosprawnych. Przeciw przyjęciu do wiadomości Informacji RPD opowiedziała się tylko Solidarna Polska. Zdaniem Posła Tadeusza Woźniaka Rzecznik wywiązywał się ze swej roli "tylko połowicznie", ponieważ nie angażował się w obronę praw dziecka od chwili poczęcia. Według Woźniaka Rzecznik powinien był przeciwdziałać aborcji i zapłodnieniu in vitro.

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją Rzecznika o działalności za rok 2011 oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Marek Michalak przedstawił 28 czerwca 2012 roku - podczas 17. posiedzenia Sejmu RP - Informację o działalności za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Liczba spraw zgłaszanych do Rzecznika stale wzrasta. W zeszłym roku było ich o ponad 48% więcej, niż rok wcześniej, a o ponad 266% więcej w stosunku do 2007 roku - mówił Rzecznik. Przedstawiciele większości klubów wysoko ocenili zaprezentowany dokument i dotychczasową pracę Rzecznika Praw Dziecka.