Skip to:

Odnotowuje się kolejne efekty podjętych działań przez Rzecznika Praw Dziecka, skierowanych na zapobieganie przestępstwom bicia dzieci oraz ponoszenie odpowiedzialności przez osoby stosujące przemoc względem małoletnich.

Prokurator Rejonowy w O. postawił Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w W. zarzut, że będąc funkcjonariuszem publicznym, pełniąc funkcje dyrektora szkoły, przekroczył swoje uprawnienia, w ten sposób, że wykraczając poza zakres statutowo powierzonych zadań nadzoru pedagogicznego oraz opieki nad uczniami, w związku z prowadzonymi zajęciami szkolnymi, m.in. wielokrotnie uderzał otwartą dłonią a także pięścią, książką i dziennikiem w twarz małoletnich, czym działał na szkodę ich interesu, tj. o czyn z art. 231§ 1 kk z zb. z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk. Wobec podejrzanego zastosowano również środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zawieszenia w czynnościach służbowych - pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły i zawieszenia w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Rzecznik Praw Dziecka, w ubiegłym roku, w wystąpieniu do Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę na problem naruszania nietykalności cielesnej uczniów przez nauczycieli oraz praktykę umarzania tych postępowań z uwagi na brak interesu społecznego do ścigania tego typu przestępstw. Prokurator Generalny podzielił stanowisko Rzecznika, że każda krzywda wyrządzona dziecku jest problemem społecznym i zwrócił się do podległych prokuratorów o wnikliwą analizę każdego przypadku i dokonywanie właściwej oceny, co do interesu społecznego w objęciu ściganiem przestępstw prywatnoskargowych. Zlecił również zwierzchnią kontrolę i działania nadzorczo - służbowe w stosunku do postępowań o naruszenie nietykalności małoletnich w szkołach i przedszkolach.

Rzecznik Praw Dziecka ma jednak nadal wiele zastrzeżeń do funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnych dla Nauczycieli, które prowadząc postepowania wobec nauczycieli, w związku z naruszeniem praw i dobra dziecka, podejmują decyzje o uniewinnieniu nauczyciela, pomimo stwierdzenia przez organy ścigania faktu stosowania przez niego przemocy fizycznej lub wymierzają najniższą karę przewidzianą w katalogu sankcji (nagana z ostrzeżeniem).

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prokuratora Generalnego

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej