Skip to:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał 13 października 2010 roku nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Ustawa przyznaje Rzecznikowi uprawnienia m.in. do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w praktyce ich stosowania, a także do wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej. Występując do Trybunału Konstytucyjnego lub do Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Dziecka nie będzie musiał wykazać, że wymaga tego ochrona interesu publicznego, a jedynie, że doszło do naruszenia praw dziecka. Podobnie jak prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka zostanie zwolniony z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Nowela precyzuje również dotychczasowe prawo Rzecznika do żądania wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu. Ustawowym obowiązkiem Rzecznika będzie również promowanie i upowszechnianie praw dziecka oraz metody ich ochrony.

Poprzednia nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka miała miejsce w 2008 roku. Wzmocniła jego kompetencje m.in. w uprawnienia do: wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz do brania w nich udziału na prawach przysługujących prokuratorowi; występowania do właściwych organów o wszczęcie postępowania przygotowawczego oraz do występowania z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Rzecznik zyskał wówczas prawo do zbadania każdej sprawy na miejscu - nawet bez uprzedzenia - a instytucje, do których zwraca się, zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi w terminie do 30 dni.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał 13 października 2010 roku nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.