Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej", która odbyła się 10 grudnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Celem konferencji, będącej swoistym podsumowaniem kończącego się Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej, było wskazanie przeszkód dla rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej w Polsce i propozycji zapobiegania im. O trudnościach w tworzeniu i działaniu rodzin zastępczych dyskutowali przedstawiciele władz rządowych i instytucji samorządowych, sędziowie rodzinni, naukowcy oraz sami rodzice zastępczy.

Konferencję otworzyły wystąpienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Rzecznik Praw Dziecka przypomniał o swoim poparciu dla zbliżającej się przebudowy systemu rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem i wyraził nadzieję, że wprowadzająca reformę ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wejdzie już wkrótce w życie. Marek Michalak podkreślił, że jest to ważne przede wszystkim dla samych dzieci, potrzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych. Rzecznik wspomniał także o problemach, jakie zgłaszane są do Biura Rzecznika. Największe trudności - w opinii rodziców zastępczych - związane są z niedostatecznym wsparciem ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w sprawach wychowawczych, a także z brakiem pomocy socjalnej, psychologicznej czy terapeutycznej. Zdarza się również , że rodzice zastępczy nie otrzymują pełnej informacje o stanie zdrowia trafiających do nich dzieci, o ich specyficznych potrzebach, dotychczasowym leczeniu czy terapii. "Dziecku, potrzebującemu wsparcia, nie jest potrzebne nasze współczucie czy chwilowe odruchy dobrej woli. Takiemu dziecku potrzebne jest dawanie uczuć, dzielenie się uczuciami i twórcze działanie, zmierzające do jego powrotu pod opiekę rodziców bądź opiekunów zastępczych" - zakończył Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej", która odbyła się 10 grudnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie.