Skip to:

4 lutego 2015 r. wspólnie z członkami Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Pełnomocnikiem Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszulą Augustyn dyskutowali o koniecznych działaniach w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w szkołach. 

Podczas spotkania Pani Minister Urszula Augustyn wysłuchała przestawione przez Rzecznika oraz jego doradców postulaty i propozycje rozwiązań najistotniejszych problemów w celu zagwarantowania dzieciom jeszcze lepszych i bezpieczniejszych warunków pobytu i opieki w szkole.

Spotkanie odbyło się zgodnie z ustaleniami  poczynionymi podczas styczniowego spotkania Urszuli Augustyn i Marka Michalaka. Ustalono wówczas, że wspólnie ze Społeczną Radą RPD omówione zostaną najpilniejsze problemy i możliwe rozwiązania w celu zagwarantowania dzieciom pełnej i na najwyższym poziomie realizacji prawa dziecka do bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i nauki.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że równie ważnym zadaniem szkoły jak edukacja dzieci i młodzieży, są jej oddziaływania wychowawcze. Dlatego przy tworzeniu rankingu szkół powinny być brane pod uwagę nie tylko jej wyniki edukacyjne (np. egzaminów końcowych oraz sukcesy uczniów w olimpiadach i egzaminach przedmiotowych), ale także panujący w niej klimat wychowawczy (np. promowanie wolontariatu, współudział rodziców w życiu szkoły, wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów, uspołecznianie i przygotowywanie do właściwego wypełniania ról społecznych). Podkreślono, że wszelkie zmiany dotyczące dzieci nie mogą się dokonywać bez ich udziału, dlatego ważne jest aby głos dziecka w sprawach jego dotyczących był zawsze słyszalny.