Skip to:

25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia projektu zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wprowadzone do projektu poprawki uwzględniają zgłaszane przez Rzecznika postulaty, dotyczące realizacji norm żywieniowych w żywieniu dzieci i młodzieży, uczęszczających do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty.

Rzecznik został zapewniony, że kolejne jego postulaty, dotyczące rozszerzenia katalogu miejsc pobytu dzieci, w których będą obligatoryjnie respektowane normy żywieniowe określone przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie, zostaną uwzględnione przy kolejnej nowelizacji ww. ustawy. Chodzi zwłaszcza o placówki pieczy zastępczej, żłobki i kluby dziecięce, szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, ośrodki szkolenia i wychowania Ochotniczych Hufców Pracy.

Projekt zmian przewiduje, że minister właściwy do spraw zdrowia określi grupy środków spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży oraz sprecyzuje wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze podawane dzieciom w ramach żywienia zbiorowego, z uwzględnieniem norm żywieniowych, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Daje też uprawnienia dyrektorowi placówki oświatowej do ustalenia – w porozumieniu z rodzicami – listy produktów przeznaczonych do sprzedaży i podawania dzieciom w danej jednostce oświatowej. Za nieprzestrzeganie ww. uregulowań zostały przewidziane kary finansowe, a do kontroli upoważniono Stacje Sanitarno-Epidemiologicznym. Projekt zmian do ww. ustawy przewiduje, iż wejdą one w życie 1 września 2015 roku.

Poselski projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma na celu ograniczenie dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do produktów żywnościowych zawierających środki spożywcze, niekorzystnie wpływające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci i młodzieży. Ma to służyć przeciwdziałaniu nasilającemu się problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci, który w sposób oczywisty przekłada się negatywnie na stan zdrowia młodego pokolenia.

Zapis wideo posiedzenia podkomisji

zywienie_02_3.jpg