Skip to:

Członkowie senackich Komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu wysłuchali Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r. wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Zgodnie z Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Następnie obie izby przeprowadzają debatę i przyjmują Informację do wiadomości, nie poddając jej głosowaniu. Informacji oraz uwag wysłuchują również członkowie Komisji senackich i sejmowych.

- W 2017 roku do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło łącznie 39 182 sprawy – mówił Marek Michalak. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej dotyczyło prawa dziecka do wychowania w rodzinie – ponad 12 tysięcy.

W 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka skierował do ministrów, organów lub instytucji ogółem 168 wystąpień o charakterze generalnym. Ponadto, zgłaszał udział w postępowaniach sądowych i brał w nich udział na prawach przysługujących prokuratorowi, jeśli uznał, że istnieje zagrożenie dla dobra dziecka w toczącym się postępowaniu - 363 przypadki.

W 2017 r. Rzecznik zbadał na miejscu łącznie 291 spraw. Kontrole przeprowadzono m.in. w: różnego rodzaju formach pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Tradycyjne w okresie letnim Rzecznik skontrolował również miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. W 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka wydał opinie do 74 aktów normatywnych.

Liczba podjętych spraw z podziałem na kategorie:

Prawo do życia i ochrony zdrowia – 4 271

Prawo do wychowania w rodzinie – 12 324

Prawo do godziwych warunków socjalnych – 2 435

Prawo do nauki – 5 978

Prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem – 3 206

Prawo do informacji – 9 571

Inne - 1 397

W Informacji wymienione i omówione są wystąpienia generalne RPD oraz wybrane sprawy indywidualne. Zawarto w niej także m.in. wykaz spraw sądowych i administracyjnych z udziałem Rzecznika, informacje o działalności kontrolnej, współpracy z organami władzy oraz instytucjami państwowymi, jak też inicjatywy w zakresie upowszechniania praw dziecka.

W drugiej części złożonego w Senacie i Sejmie dokumentu znajdują się Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w 2017 r. Rzecznik wymienia w niej zrealizowane postulaty RPD w zakresie poprawy ochrony praw najmłodszych obywateli. W Uwagach RPD wskazuje także na kwestie, które wymagają pilnego rozwiązania.

Działalność Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r. w liczbach

39 182 - liczba zgłoszonych spraw

363 - liczba przystąpień do spraw sądowych i administracyjnych

168 - liczba wystąpień generalnych

299 - liczba wydarzeń i inicjatyw objętych honorowym patronatem RPD

52 000 - liczba dzieci, które wzięły udział w spotkaniach z RPD

Wystąpienia Rzecznika przed komisjami senackimi zakończyła dyskusja.

Informacja o działalności RPD w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (PDF)