Skip to:

7 października przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. młodzieży Sejmu RP, w czasie którego omówiono sytuację dzieci i młodzieży - uchodźców - w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Ministrów: Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o prawie przebywających w Polsce małoletnich uchodźców do edukacji w świetle rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zmiany, które wejdą w życie w styczniu 2010 roku, stwarzają cudzoziemcom możliwość nauki w publicznych szkołach policealnych na takich samych zasadach, jak w przypadku obywateli polskich. Nowela przyznaje również uczniowi - uchodźcy prawo do otrzymywania pomocy udzielanej przez osobę władająca językiem kraju pochodzenia oraz dodatkowej nauki na zasadzie zajęć wyrównawczych. Zebrani na posiedzeniu komisji zgodzili się również z propozycją, aby - z uwagi na coraz większą obecność wśród polskich uczniów dzieci cudzoziemców - do programów kształcenia nauczycieli wprowadzić problematykę edukacji wielokulturowej.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka zwrócił uwagę, że o ile sytuacja małoletnich uchodźców jest w dużym stopniu uregulowana, to sytuacja małoletnich cudzoziemców pozostających w Polsce bez opieki - a nie kwalifikujących się do nadania im statusu uchodźcy - pozostaje poza nawiasem polskich regulacji prawnych. Powyższy problem spotkał się z zainteresowaniem komisji i zostanie włączony do jej dalszych prac.

7 października przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. młodzieży Sejmu RP, w czasie którego omówiono sytuację dzieci i młodzieży - uchodźców - w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Ministrów: Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.