Skip to:

14 października 2010 roku reprezentant Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w V Europejskim Forum Praw Dziecka, zorganizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy debatowali na temat przestrzegania praw dziecka.

Dyskusję zainaugurowała Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding oraz Minister Sprawiedliwości Belgii Stefaan De Clerck. W pierwszej części omówiono przygotowywaną przez Komisję Europejską strategię komunikacyjną na rzecz praw dzieci. Rozmawiano też o współpracy Komisji Europejskiej z Radą Europy i wsparciu ze strony Rzeczników Praw Dziecka z Europy podczas wdrażania - na poziomie lokalnym - strategii oraz kampanii tych organów na rzecz praw najmłodszych.

W ramach kolejnego panelu - poświęconego uczestnictwu dzieci w życiu społeczeństwa - przedstawiono wyniki badań jednego z europejskich ośrodków badawczych na temat dobrobytu dzieci i świadomości praw, które im przysługują. W ramach badania ankietowani mogli opowiedzieć, jak postrzegają swoją obecną sytuację życiową oraz czego oczekują od dorosłych. Jednym z odnotowanych wniosków była wyraźna prośba badanych o umożliwienie dzieciom zwracania się do krajowego Ombudsmana w każdym przypadku łamania ich praw.

Kolejny panel dotyczył przyjaznego dzieciom wymiaru sprawiedliwości. Przedstawiciel Rady Europy zreferował opracowywane przez RE wytyczne w tej kwestii, a następnie odbyła się dyskusja o tym, jak zagwarantować dzieciom z państw członkowskich UE bezpieczny - i z poszanowaniem praw - udział w dotyczących ich postępowaniach.

Podczas Forum dyskutowano również na temat ustanowienia we wszystkich państwach członkowskich UE niezależnych instytucji Rzeczników Praw Dziecka. Przedstawiciele dwóch państw uczestniczących w forum zwrócili się bezpośrednio do polskiego Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o wsparcie podczas tego procesu w ich krajach.

14 października 2010 roku reprezentant Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w V Europejskim Forum Praw Dziecka, zorganizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy debatowali na temat przestrzegania praw dziecka.