Skip to:

14 grudnia 2010 roku w Siedlcach odbyła się piętnasta konferencja Rzecznika Praw Dziecka "Ku dorosłości", organizowana w ramach cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka".

W czasie konferencji Marek Michalak podkreślał, że odpowiedzialność za to jacy są i będą młodzi ludzie wchodzący w dorosłość spoczywa na każdym z nas. To, jaki będzie ich światopogląd, jakie będą wyznać wartości, czy będą potrafili szanować innych, czy będą mieli szacunek dla świata, czy będą zaangażowani w sprawy społeczne, czy będą wystrzegać się przemocy i wiele innych cech młodzi ludzie kształtują w kontakcie z nami - dorosłymi, słuchając nas i wzorując się na nas. Człowiek nie wychowuje się w próżni - podkreślał Rzecznik - cały czas podlega wpływom, czerpie wzorce, naśladuje, uczy się. Również szacunku do praw człowieka, dziecko uczy się od nas - obserwując nasze zachowanie i nasze postawy, śledząc życie społeczne, będąc członkiem społeczności szkolnej, podwórkowej a przede wszystkim członkiem rodziny. Na podobne aspekty zwracali uwagę również pozostali prelegenci.

Podczas konferencji zaprezentowano film Sławomira Fabickiego "Męska sprawa". Jest to film o dorastaniu w bezwzględnym, pełnym okrucieństwa świecie dorosłych i rozpaczliwym buncie przeciwko temu światu. Film stanowi swego rodzaju ostrzeżenie, że dzieci nie zasługują na takie traktowanie. Eksperci biorący udział w konferencji zostali poproszeni o odniesienie się w swoich wystąpieniach do fabuły filmu i zwrócenie uwagi, co sprawia, że wciąż wiele dzieci doświadcza przemocy i złego traktowania, z jakim bagażem wchodzą w dorosłe życie dzieci, które doświadczyły przemocy i co możemy zrobić, żeby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej.

Dyskusja w Siedlcach stanowiła podsumowanie całego cyklu konferencji regionalnych Rzecznika Praw Dziecka. Każda z nich poświecona była innemu zagadnieniu z zakresu praw dziecka, debaty dotyczyły m.in.: prawa dziecka wobec wyzwań życia codziennego, godności dziecka, uwarunkowań życia codziennego wobec zdrowia psychicznego dziecka, przemocy wobec dzieci, sytuacji dziecka przed wymiarem sprawiedliwości, podmiotowości dziecka, prawa dziecka do wypoczynku, działalności ludzi młodych na rzecz dzieci oraz ich świadomości i odpowiedzialności, wolności zgromadzeń i stowarzyszania się, prawa dziecka do opieki, prawa dziecka należącego do mniejszości, prawa dziecka do nauki, prawa do znajomości swoich praw, prawa dziecka z niepełnosprawnością. Konferencje tworzyły cykl spotkań wojewódzkich pod wspólnym tytułem "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka dla podkreślenia dwóch ważnych rocznic - 20 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, która obchodziliśmy w listopadzie 2009 roku oraz 10 rocznicy powołania urzędu Rzecznika Praw Dziecka.

Konferencja zgromadziła blisko 300 uczestników - przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych a także młodzież i studentów. Gości powitali również Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Mazowiecki Kurator Oświaty - Karol Semik, Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan Orgelbrand i rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Antoni Jówko. Uczestnicy konferencji obejrzeli występ dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Siedlcach. O tym, że prawa człowieka to także (a może przede wszystkim) odpowiedzialność przekonali uczestników konferencji uczniowie z Gimnazjum nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie i z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach, którzy przygotowali debatę na temat praw człowieka. W dyskusji na ten temat uczestniczyli wszyscy zgromadzeni a w roli ekspertów wystąpili Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan Orgelbrand, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, Pełnomocnik Komendy Głównej Policji ds. Ochrony Praw Człowieka inspektor Krzysztoł Łaszkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Teresa Romer oraz założyciel Spotkań Artystyczno-Towarzyskich i Charytatywnych Grelowisko Mirosław Greluk. Sesję naukową poprowadzili prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju i prof. dr hab. Ryszard Rosa z Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlcach. W dyskusji wzięli udział dr Teresa Romer, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku ("Jasne "reguły gry" w demokratycznym państwie prawnym"), dr Jan Orgelbrand, Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego ("Prawo do zdrowia"), Inspektor Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji ("Prawo do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży"), Konrad Wojterkowski, Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji ("Kocham, nie biję. Życie bez przemocy")

Współorganizatorami konferencji "Ku dorosłości" byli Wojewoda Mazowiecki, Komenda Główna Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Fundacja Pasje, Spotkania Artystyczno-Towarzyskie i Charytatywne Grelowisko, Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Prawa Człowieka w filmie" - Watch Docs, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Gimnazjum nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie i I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

14 grudnia 2010 roku w Siedlcach odbyła się piętnasta konferencja Rzecznika Praw Dziecka "Ku dorosłości", organizowana w ramach cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka".