Skip to:

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać Rzecznikiem Praw Dziecka? Jakie sprawy podejmuje RPD i czy zawsze broni dzieci? Czy Janusz Korczak jest dla niego wzorem? – to tylko niektóre z pytań, które padły podczas spotkania Marka Michalaka z młodzieżą w Gimnazjum nr 119 w Wesołej.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji działalności szkoły, a przede wszystkim aktywności uczniów – oni sami, a także dyrekcja placówki, są szczególnie dumni z licznych certyfikatów i wyróżnień przyznawanych gimnazjum takich jak tytuł Szkoły Varsavianistycznej, czyli kultywującej historię i tradycje Warszawy czy Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. Młodzi ludzi z przejęciem mówili o swoim zaangażowaniu w wiele projektów, udziale w konkursach, a przede wszystkim o działalności  Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Po krótkim występie artystycznym, głos zabrał Marek Michalak, który przybliżył instytucję Rzecznika Praw Dziecka, zarysował koncepcję praw dziecka, a także przedstawił najważniejsze akty prawne ich dotyczące. Szczególną uwagę zwrócił na artykuł 40 Konstytucji RP, Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka oraz na Konwencję o prawach dziecka, w tym Protokoły Fakultatywne. Do Konwencji zostały podpisane 3 Protokoły Fakultatywne, jeden z nich dotyczy różnych form handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (OPSC). Marek Michalak podkreślał, że jest to ważny dokument, gdyż uszczegóławia prawo dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Pozostałe dwa Protokoły dotyczą praw dzieci, które znajdują się w sytuacji konfliktu zbrojnego oraz procedury składania i rozpoznawania skarg, jakie dzieci lub ich przedstawiciele mogą wnosić w związku z łamaniem praw dziecka.

Następnie pytania zadawali uczniowie. Młodzież, niezwykle świadoma swoich praw, pytała o to, ile spraw rocznie wpływa do Rzecznika, czego najczęściej dotyczą oraz czy RPD broni dzieci w sądzie. Dyskutowano o wszystkich prawach przysługujących najmłodszym. Większość gimnazjalistów za najważniejsze uznała prawo do wyrażania własnego zdania oraz do prywatności. Jednocześnie pytali, czy opiekunowie mogą czytać ich maile, przeglądać telefony komórkowe. Pytania te stały się podstawą do rozmowy na temat relacji prawa dziecka – prawa dorosłych.

Wszyscy uczestniczący w spotkaniu uczniowie otrzymali materiały informacyjno-promocyjne dotyczące praw dziecka, w tym broszurę na temat wspomnianego Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu ludźmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, wydaną nakładem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Szkolna biblioteka została wzbogacona o publikacje z Biblioteczki RPD.

Wizyta Rzecznika Praw Dziecka w szkole miała miejsce na prośbę Rady Rodziców.