Skip to:

17 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu wspólnym senackich komisji: Nauki, Edukacji i Sportu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczej. Podczas obrad przeprowadzono pierwsze czytanie zaproponowanego przez Rzecznika Praw Dziecka projektu nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prace nad projektem poszerzono o przyjęcie przepisów zmierzających do ujednolicenia składu sądu orzekającego o sprawach opiekuńczych.

Projekt nowelizacji ww. ustawy, wypracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka i przedłożony Komisjom, zmierza do zmiany przepisów art. 58 i 107 krio, które zakładają automatyzm ograniczania władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji, gdy po rozstaniu nie doszli oni do porozumienia w kwestiach wychowawczych. Projektowany przepis koncentruje się na zagwarantowaniu dzieciom prawa do wychowania przez oboje rodziców w sytuacji ich rozstania. Ponadto projektem proponuje się zdjęcie z sądu obowiązku rozstrzygania o kontaktach z dziećmi, gdy są one utrzymywane bezkonfliktowo. Wówczas, na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów.

Ponadto propozycja ujednolicenia składu sądu orzekającego w sprawach opiekuńczych skutkować będzie uproszczeniem procedur dotyczących decydowania o sprawach dziecka. W ocenie Rzecznika nie ma merytorycznego uzasadnienia, przemawiającego za dzieleniem spraw rodzinnych na odrębne postępowania, które de facto pozostają ze sobą w ścisłym związku.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej zapis wideo