Skip to:

1 grudnia 2010 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie podsumowujące prace powołanego przez Marka Michalaka zespołu roboczego ds. rozwiązania problemu braku miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Socjoterapii oraz zapewnienia opieki nieletnim, oczekującym na miejsce w tych placówkach.

W spotkaniu - obok Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Alina Wiśniewska oraz pracownicy Biura Rzecznika.

Efektem prac zespołu jest m.in. zapowiedź powstania placówek interwencyjnych w systemie oświaty, zabezpieczających nieletnich - umieszczanych w trybie tymczasowym w MOW i MOS - na czas trwania postępowania. Powołanie takich placówek spowoduje, że na miejsce w docelowej placówce resocjalizacyjnej osoba tam kierowana nie będzie czekać w swoim środowisku. Unikniemy również przypadków umieszczania takich osób w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które przeznaczone są tylko i wyłącznie dla dzieci pozbawionych opieki.

Podczas spotkania dyskutowano również o propozycji resortu pracy, dotyczącej skreślania z list wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych osób skierowanych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zarówno Rzecznik Praw Dziecka, jak i przedstawiciele resortu sprawiedliwości i edukacji narodowej nie poparli takiego rozwiązania. Trzeba mieć na uwadze, że pobyt dziecka w MOW ma z założenia charakter przejściowy. Skreślając wychowanka placówki z listy jej podopiecznych przyjmuje się, że ustały przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy instytucjonalnej. Jednocześnie - poprzez skreślenie z listy - pozbawiamy dziecko stałego środowiska wychowawczego w przypadku, gdy jego rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej. W skrajnych przypadkach może dochodzić do sytuacji, gdy dziecko "wypada" z systemu opieki: nie jest ani podopiecznym placówki opiekuńczo-wychowawczej ani młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Przedstawiciele Ministra Pracy i Polityki Społecznej zapowiedzieli, że rozważą wycofanie tej propozycji z projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.