Skip to:

22 września br. w Ośrodku Edukacji Narodowej odbyło się drugie spotkanie konsultacyjno-informacyjne, dotyczące zarządzania i funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w systemie oświaty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz kuratorzy oświaty, organy prowadzące specjalne ośrodki wychowawcze i dyrektorzy tych ośrodków.

Podczas spotkania przedstawiciele MEN prezentowali wyniki uzyskane w trakcie przeprowadzonych przez kuratoria oświaty kontroli w tych ośrodkach. Wskazywały one m.in. na bardzo zróżnicowany wiek dzieci przebywających w tych placówkach (od 2-letnich do nawet 24-letnich) oraz na różnorodność prowadzonych przez nie działań - niektóre z funkcjonujących ośrodków realizowały zadania typowe dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z kolei dyrektorzy SOW przedstawiali zasady działania swoich ośrodków, które – ich zdaniem - funkcjonują zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Dyskutowano o możliwych rozwiązaniach prawnych.

Spotkanie zakończyło się wskazaniem zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, kuratorów oświaty, wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich oraz organów prowadzących specjalne ośrodki wychowawcze, aby mając na względzie prawo oświatowe oraz ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonali analizy zasad funkcjonowania ośrodków, lokalnego systemu oświaty oraz polityki społecznej i rozważyli, jaką należy podjąć decyzję w zakresie dalszego funkcjonowania danych placówek, mając na względzie dobro dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka zlecił bieżące monitorowanie przedmiotowego problemu, skierował również odpowiednie wnioski o charakterze generalnym do resortów: pracy i edukacji.