Skip to:

11 lipca 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z autorkami projektu standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Marek Michalak podjął współpracę z prof. zw. dr hab. Grażyną Krasowicz-Kupis z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, dr Katarzyną Wiejak z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, dr Agatą Potapską z Poradni Psychologicznej w Puławach, Mają Filipiak, przewodnicząca Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, oraz dr Katarzyną Gruszczyńską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie w celu wdrażania i upowszechniania omawianych standardów.

Są one – według ich autorek − szansą na to, że diagnoza psychologiczna w obszarze edukacji będzie wykonywana w sposób kompleksowy, podmiotowo i funkcjonalnie z uwzględnieniem kontekstu w jakim żyje osoba uczestnicząca w badaniu. Podczas spotkania odbyła się dyskusja nad opracowanym dokumentem. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił rolę diagnozy w pracy z dzieckiem. Podsumowaniem spotkania było zaplanowanie działań w ramach współpracy.