Skip to:

6 sierpnia 2014 roku w Senacie odbyła się debata dotycząca uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Senatorowie wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysława Augustyna.

W przedmiotowym temacie głos zabrała w imieniu Rządu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn.

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka ocenił uchwaloną ustawę z perspektywy organu kontroli państwa wyspecjalizowanego w ochronie praw dziecka, apelując o jak najszybsze jej przyjęcie: Na te rozwiązania czekają dzieci.

W głosowaniu w dniu 7 sierpnia Senat przyjął ustawę bez poprawek. Za głosowało 59 Senatorów, 18 wstrzymało się od głosu. Nie było głosów sprzeciwu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Stenogram z 60 posiedzenia Senatu