Skip to:

21 maja 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka przedstawicielka Agencji Praw Podstawowych Monica Gutierez zaprezentowała raport „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” przygotowany przez European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

Każdego roku tysiące dzieci biorą udział w postępowaniach sądowych w charakterze strony, ofiary przestępstwa czy świadka. Udział w postępowaniu przed sądem jest doświadczeniem, które może wywołać stres i inne negatywne skutki dla osoby biorącej w nim udział. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) zbadała, czy zapewniono poszanowanie praw dzieci biorących udział w procesie. Ustalenia z badania wskazują, że stworzenie przyjaznego dla dziecka wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej będzie wymagało jeszcze dużego nakładu pracy.

Badania oceniły, w jakim stopniu przestrzegane są wytyczne Rady Europy z 2010 roku, które promują przysługujące dzieciom prawa do bycia wysłuchanym, otrzymywania informacji, do ochrony i niedyskryminacji. Wyniki analizy wskazują, że praktyki związane z udziałem dzieci w postępowaniach sądowych różnią się nie tylko między krajami, ale również wewnątrz danego państwa. Raport przedstawia dobre praktyki, stosowane w krajach członkowskich w zakresie udzielania wsparcia oraz wskazuje na elementy,  które onieśmielają dzieci w przebiegu rozprawy sądowej.

Część odnoszącą się do polskiej specyfiki udziału dzieci w postępowaniu karnym i cywilnym  oraz  wnioski z badania zaprezentowała przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Spotkanie prowadził dr Krzysztof Zalewski – Narodowy Ekspert z Departamentu Komunikacji i Informacji FRA. W prezentacji Raportu uczestniczyli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka, społeczni doradcy Rzecznika Praw Dziecka oraz pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka.