Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 sierpnia 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak oraz Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o przeprowadzenie działań informacyjnych, w związku z wejściem w życie zmian w przepisach regulujących prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi, przyznawanych z tytułu urodzenia dziecka.

Od 1 stycznia 2012 roku powyższe świadczenia będą przysługiwać tylko w przypadku, gdy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, a fakt ten potwierdzi zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną.

Rzecznik przypomniał w wystąpieniu, że po wejściu w życie tych przepisów w listopadzie 2009 roku - zawieszonych następnie w stosowaniu do końca 2011 roku - cześć świadczeniobiorców, która wnioski złożyła lecz nie dołączyła wymaganego zaświadczenia z powodu braku informacji na ten temat, nie otrzymała ostatecznie świadczeń. Zdaniem Marka Michalaka konieczne jest przeprowadzenie akcji informacyjnej, skierowanej do potencjalnych świadczeniobiorców, a także przygotowanie podmiotów leczniczych do udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z ciążą przed końcem jej 10 tygodnia - tak, by wszyscy zainteresowani mogli otrzymać wymagane prawem zaświadczenie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 sierpnia 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak oraz Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o przeprowadzenie działań informacyjnych, w związku z wejściem w życie zmian w przepisach regulujących prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi, przyznawanych z tytułu urodzenia dziecka.