Skip to:

16 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów.

To już kolejne wystąpienie Rzecznika w tej sprawie, kierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W dalszym bowiem ciągu nie funkcjonują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, które umożliwiłyby psychologom uzyskiwanie potwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz zwiększanie ich odpowiedzialności zawodowej. Wynika to z faktu, iż nie są powoływane organy samorządu zawodowego psychologów, a także nie zostało wydane rozporządzenie określające warunki, tryb i czas odbywania podyplomowego stażu zawodowego. Taka sytuacja wpływa również na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

16 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań zmierzających do prawnego uregulowania kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów.