Skip to:

W Polsce potrzebna jest Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. Już wkrótce zwrócę się do Rządu, z prośbą o podjęcie inicjatywy w tej sprawie. O opracowania takiego dokumentu apeluje Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci – mówił Marek Michalak podczas inauguracji IX Ogólnopolskiej Konferencji „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. Wydarzenie to w całości poświęcone było profilaktyce przemocy wobec niemowląt i małych dzieci.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił również uwagę, że bardzo ważnym elementem w skutecznej identyfikacji sytuacji krzywdzenia czy zaniedbywania dzieci jest monitoring losów dziecka. Uszczelnienie systemu pozwoli skuteczniej walczyć z przypadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Służyć temu będzie obowiązująca od tego roku Książeczka Zdrowia Dziecka oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego  przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Książeczka spełniać będzie nie tylko rolę dokumentu medycznego, ale także z pewnością pozwoli zwrócić uwagę na niepokojące sygnały dot. sytuacji rodzinnej. Rozporządzenie zaś zobowiązuje szpital do poinformowania w dniu wypisu dziecka PCPR o przypadku podejrzenia wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie noworodka i braku współpracy matki lub opiekunów prawnych w ustaleniu położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dla Rzecznika sprawa przemocy wobec najmłodszych jest priorytetem - przy jego aktywnym udziale w 2010 roku wprowadzono w Polsce całkowity zakaz bicia dzieci oraz liczne zmiany do Kodeksu karnego chroniące dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym i innymi formami przemocy. RPD prowadzi również liczne kampanie antyprzemocowe: Reaguj. Masz prawo; Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy; Bicie, czas z tym skończyć.

- Zapobieganie krzywdzeniu dziecka w początkowym okresie życia ma szczególne znaczenie. To czas  intensywnego rozwoju we wszystkich sferach – biologicznej, emocjonalnej i społecznej. Doświadczenia związane z przemocą zaburzają ten proces i mogą powodować poważne deficyty, które determinują całe życie człowieka. Dodatkowo tak małe dzieci mają ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, co utrudnia zidentyfikowanie krzywdzenia i udzielenie odpowiedniego wsparcia. Tylko systemowa współpraca połączona z dużą świadomością i wrażliwością profesjonalistów może pomóc nam lepiej chronić najmłodszych – mówiła dr Monika Sajkowska, Prezes Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje.

Podczas konferencji poruszana była problematyka zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparcia rodziców w trudnych sytuacjach. Organizatorami konferencji były Fundacja Dzieci Niczyje, Prezydent m. st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tegoroczne spotkanie zgromadziło ok. 400 profesjonalistów działających na rzecz dziecka i rodziny, którzy mogli uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych specjalistów.

Polskie Radio - Rzecznik Praw Dziecka: potrzebna narodowa strategia na rzecz walki z przemocą wobec dzieci