Skip to:

- Obecność rodzica i jego opieka wpływa na niwelowanie strachu i obaw dziecka związanych z pobytem w szpitalu. Cieszę się, że postulowane przeze mnie zmiany w przepisach prawa zmierzają w dobrym kierunku zniesienia opłat za pobyt rodziców przy dziecku w czasie jego hospitalizacji – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, komentując skierowanie do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Dziecka od 2017 roku konsekwentnie zabiegał o zmiany w przepisach prawa.

- Z zadowoleniem należy przyjąć, że część szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dzieciom już teraz zrezygnowało z pobierania opłat za pobyt rodziców i osób bliskich przy hospitalizowanym dziecku – wskazywał Rzecznik w wystąpieniu do Ministra Zdrowia z 29 czerwca br.

W odpowiedzi resortu zdrowia poinformowano, że projekt nowelizacji ustawy został skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt zakłada m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez wskazanie, że z tytułu tej opieki rodzice albo opiekunowie nie mogą być obciążeni opłatą.

RPD upomina się o prawa małych pacjentów

Na pomoc małym pacjentom 

Działania na rzecz poprawy sytuacji hospitalizowanych dzieci

Rzecznik zwracał się o zniesienie takiej opłaty w stosunku do rodziców i osób bliskich dzieci do Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta oraz do Prezydenta RP - wskazując, że rodzice i inne osoby bliskie nie powinny płacić za przebywanie wraz z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Zdaniem Rzecznika dodatkowa opieka pielęgnacyjna sprawowana przez rodzica lub inną bliską dziecku osobę jest ważna i potrzebna, ponieważ pobyt w szpitalu niejednokrotnie stanowi duży stres dla małych pacjentów, natomiast obecność bliskich niweluje strach u dzieci i sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia.  

Rodzic – najlepsze lekarstwo dla chorego dziecka

RPD upomina się o prawa małych pacjentów

 

Czytaj także:

Czy nie dojdzie do celowego wydłużania hospitalizacji dzieci?

Za mało pielęgniarek i położnych na dyżurach

Choroby opieki pediatrycznej w ocenie RPD