Skip to:

Polska została doceniona w oficjalnym raporcie Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children powstałym na podstawie ogólnoświatowego badania nt. przemocy wobec dzieci przeprowadzonego przez Sekretarza Generalnego ONZ. Nasz kraj wymieniony jest w raporcie - obok Szwecji, Austrii, Niemiec, Finlandii, Holandii - jako przykład dobrej praktyki, za wprowadzenie w 2010 roku całkowitego zakazu bicia dzieci. W publikacji znalazło się także odwołanie do zainicjowanej przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w 2013 roku kampanii społecznej „Reaguj. Masz prawo”, mającej na celu zmianę biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Na kartach raportu Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children odnotowano również, że w ślad za Polską m.in. Estonia i Grenlandia zdecydowały się na reformę prawa i wprowadziły rzecznikostwo, wzorując się na przykładzie umocowań, jakie ma urząd RPD w Polsce. Dokument ilustruje także progres i opóźnienia w procesie wprowadzania w poszczególnych krajach pełnego zakazu bicia dzieci, zwiększania poparcia dla tego prawa oraz eliminacji stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

W publikacji znaleźć można omówienie kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz prawo”, której założenia i przebieg Marek Michalak przedstawił we wrześniu 2013 roku na dorocznym zjeździe Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Podczas spotkania europejscy rzecznicy właśnie na przykładzie doświadczeń Polski, analizowali tematykę obniżania poziomu akceptacji społecznej dla zjawiska bicia dzieci. Dokument prezentuje ponadto narodowe instytucje ochrony praw człowieka oraz wyspecjalizowane w zakresie praw dziecka organy jakimi są Rzecznicy Praw Dziecka, podejmujące konkretne zobowiązania, by przeciwdziałać przemocy wobec dzieci i stosowaniu kar cielesnych.

Polska doceniona w raporcie ONZ - depesza PAP