Skip to:

W dniach 17 i 18 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka, której celem było zaproponowanie rozwiązań stabilizujących sytuację dzieci dotkniętych zjawiskiem tzw. "eurosieroctwa".

Podczas spotkania analizowano wyniki badań (w tym zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka) na temat skali zjawiska, jak i jego konsekwencji prawnych, społecznych i emocjonalnych dla małoletnich. Poddano także pod dyskusję wcześniej proponowane rozwiązania w zakresie "eurosieroctwa". W wyniku dyskusji Komisja przyjęła kierunek zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz wskazała konieczne działania uzupełniające zaproponowane rozwiązania prawne. Wnioski Komisji zostaną zawarte w przygotowywanym wystąpieniu generalnym Rzecznika Praw Dziecka.