Skip to:

25 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministrów: Edukacji Narodowej - Krystyny Szumilas, Sprawiedliwości - Jarosława Gowina oraz Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza z prośbą o analizę skutków zmian, które wprowadziło w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wejście w życie 1 stycznia tego roku jednego z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Art. 205 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadził zmiany w katalogu środków wychowawczych, które sąd może zastosować wobec nieletniego. Ich skutkiem było usunięcie - w art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich - możliwości umieszczania w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Przepis ten zyskał nowe brzmienie, na podstawie którego sądy mogą orzekać umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim.

Zdaniem Marka Michalaka, po ponad półrocznym funkcjonowaniu nowych przepisów - w związku z wątpliwościami odnośnie słuszności ich wprowadzenia - konieczne jest dokonanie analizy i w razie potrzeby ich korekta. W ramach tej analizy Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej m.in. o informację na temat liczby rodzin zastępczych, które ukończyły wymagane nowymi przepisami szkolenie. Szefa resortu edukacji narodowej Marek Michalak poprosił natomiast o przedstawienie liczby skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także dane na temat czasu oczekiwania na umieszczenie w tych placówkach.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości