Skip to:

Kontrolerzy RPD, by ocenić przestrzeganie praw dziecka podczas ferii i wakacji w 2018 r., odwiedzili 178  losowo wybranych miejsc wypoczynku dzieci, w których odpoczywało ponad 8 tysięcy małoletnich.

Celem kontroli Rzecznika Praw Dziecka było rozpoznanie stopnia zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz ocena stanu przestrzegania praw dziecka. Kontrolerzy zwracali uwagę przede wszystkim na: zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci, status organizatorów wypoczynku, kwalifikacje wychowawców i kierowników wypoczynku, prawidłowość prowadzenia dokumentacji wypoczynku, zapewnienie opieki medycznej, warunki, w których przebywały dzieci, jakość oferty programowej i żywienia dzieci oraz stan przestrzegania praw dziecka podczas wypoczynku.

W badanych 128 miejscach wypoczynku letniego łącznie wypoczywało 6 834 dzieci, w tym dzieci w wieku do 10. roku życia – 1 252 (18% wszystkich uczestników).

W badanych 50 miejscach wypoczynku zimowego łącznie wypoczywało 1 875 dzieci, w tym dzieci w wieku do 10. roku życia – 328 (17 % wszystkich uczestników). W skontrolowanych w tym roku miejscach wypoczynku przebywało w sumie 8 709 dzieci.

Kolonie i obozy coraz bezpieczniejsze

Dobra wiadomość dla rodziców jest taka, że ich dzieci są coraz bezpieczniejsze i dobrze spędzają czas, a oferowane najmłodszym programy – atrakcyjne. Zdarzały się problemy, jednakże organizatorzy wypoczynku skutecznie radzili sobie w ich rozwiązywaniu. Z roku na rok poprawia się standard i bezpieczeństwo w obiektach wypoczynkowych, w których organizowane są obozy i kolonie.

Stwierdzone nieprawidłowości

Nadal, podobnie jak w latach ubiegłych, jest zbyt mały udział dzieci z niepełnosprawnością w obozach i koloniach (zaledwie 0,8% wszystkich uczestników badanych miejsc wypoczynku). Dzieci z niepełnosprawnością mają prawo do integracji z rówieśnikami podczas ferii i wakacji. Nie można uznać za pełną realizację ich prawa do wypoczynku możliwości wyjazdowych ograniczonych do obozów rehabilitacyjnych i specjalistycznych. Należy tworzyć warunki umożliwiające realizację praw dziecka z niepełnosprawnością w tym zakresie.

Kontrole miejsc wypoczynku pokazały, że nie wszystkie obozy i kolonie zostały zgłoszone właściwemu kuratorowi oświaty, a taka sytuacja powoduje, że miejsce wypoczynku nie jest nadzorowane ani przez Kuratora Oświaty ani służby sanitarne i straż pożarną. Powyższe może mieć realne przełożenie na zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym dzieciom. W ocenie Rzecznika Kuratorzy Oświaty w sposób szczególny powinni badać, czy wszyscy organizatory zarejestrowali prowadzone przez siebie obozy i kolonie.

Wnioski pokontrolne

Wśród badanych miejsc wypoczynku letniego było 6 obozów organizowanych przez organizacje harcerskie. Rzecznik Praw Dziecka pozytywnie ocenia podpisany w dniu 21 czerwca 2018 r. Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Głównym Policji, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a organizacjami harcerskimi.

Wnioski pokontrolne wskazują, że z roku na rok poprawia się standard i bezpieczeństwo w obiektach wypoczynkowych, w których organizowane są obozy i kolonie. Wyżywienie w miejscach wypoczynku dzieci było dostosowane do potrzeb i upodobań uczestników (w tym realizacja specjalistycznych diet). Kontrolujący coraz rzadziej odnotowują braki w wymaganej prawem dokumentacji z zakresu organizacji wypoczynku.

Wnioski i uwagi Rzecznika Praw Dziecka  zostały przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej wraz z apelem o ich uwzględnienie w działaniach ukierunkowanych na przygotowanie warunków do organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.